Katalog ECTS

Wykład monograficzny

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – konsultacje, kolokwium
umiejętności - konsultacje, odpowiedzi na kolokwium ( pytania otwarte, terminologia ), lektura indywidualna i konsultacje zespołowe
kompetencji społecznych – praca indywidualna i zespołowa

Zaliczenie z oceną – elementy oceny
1. Aktywna obecność na zajęciach (zadawanie pytań, krytyczne uwagi, komentarze do wykładu) – lista obecności.             
2. Indywidualnie przygotowany temat – z zakresu tematyki wykładów ( w oparciu o indywidualnie dobraną listę lektur i formie pisemnej): forma dowolna/ preferowana esej; obrona pracy - rozmowa/ kolokwium (pytania odnoszące się do treści pracy i lektur w niej występujących).               

opis przedmiotu

Cele ogólne:  - dostrzegać i interpretować zagadnienia sztuki w kontekście egzystencji i codziennego życia; - krytycznie analizować praktyki artystyczne jako praktyki wyrażające współczesne życie jednostek i zbiorowości w kulturze; - widzieć funkcję sztuki w życiu ( np. radość i pocieszenie, jakie dają praktyki twórczo-artystyczne); - uświadamianie społecznego sensu istnienia sztuki – sztuka w licznych kontekstach społecznych

cele szczegółowe :  - „czytanie obrazów” w kontekście kultury; - dostrzeganie katartyczno-wychowawczej funkcji sztuki; -  budowanie dłuższych ustnych i pisemnych wypowiedzi na temat sztuki ; - budowanie podstaw warsztatu edukatora sztuki ( prezentacja aktualnych zagadnień sztuki, różne formy popularyzacji sztuki ); - praktyczne aspekty i edukacja artystyczna w instytucjach sztuki i kultury

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia dotyczą problematyki z pogranicza dziedzin humanistycznych, nauki o sztuce i nauk społecznych, antropologii obrazu, teorii i filozofii sztuki oraz estetyki ;                                         w szczególności  konwersatorium będzie odwoływać się do szeroko pojętej problematyki sensu istnienia i jego przejawiania się w różnych obszarach życia – głównie w sztuce, historii i praktyce artystycznej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład i konwersatorium; prezentacje multimedialne; dyskusja, polemika; komentarze ustne i pisemne; indywidualne lektury

zakres tematów

 

1.     Antropologia sztuki. Wprowadzenie.

2.     Po co sztuka? Poszlaki/ presupozycje / propozycje.

3.     Perforuj albo…rzuć!? sztuka w poszukiwaniu sensu.

4.     Performuj…zagrożony sens sztuki. Tożsamość sztuki.

5.     Zmiana w sztuce. Sztuka i zmiana.

6.     Chujart ? późno-nowoczesne kłopoty ze sztuką  i świętością.

7.     Czego chcemy od sztuki?

8-9. Sztuka i miłość. Miłość do sztuki /cz. 1 i 2.

10. Sztuka na rynku/ cz. 1.

11. Sztuka rynek spektakl/ cz. 2.

12-15. Artysta dziś! Aspekty antropologiczne/ cz. I-III.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura na zajęciach:

1.       G. G. Agamben, Profanacje, Warszawa 2006.

2.       R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, Gdańsk 2011.

3.       H. Belting, Antropologia obrazu, Kraków 2007

4.       J. Baudrillard, Spisek sztuki : iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, Warszawa 2006
5.       M. Bierdiajew, Sens twórczości, Kęty 2001

6.       J. Claire, De immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, Gdańsk 2007.

7.       J. Czapski, Patrząc, Kraków 1996.

8.       C. Didi-Huberman, Przed obrazem, Gdańsk 2011.

9.      A. Kępińska, Energia sztuki, Warszawa 1990

10.    W. Juszczak, Wędrówka do źródeł, Gdańsk 2009

11.    M. Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków 2004

12.   G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki, Poznań 2009

13.   M. Poprzęcka, Inne obrazy, Gdańsk 2008 oraz Tejże, O złej sztuce, Warszawa 1998.

14.   W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 2007

15.   Szukając pocieszenia. O sztuce, „Znak” 2002, nr 12

16.   I. Wojnar, Sztuka jako „podręcznik życia”, Warszawa 1984.

17.   J.-N. Vuarnet, Filozof-artysta, Gdańsk 2000.

18.   J.-J. Wunenburger, Filozofia obrazów, Gdańsk 2011.

Literatura uzupełniająca:

 

1.       R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, Warszawa 1998.

2.       Tegoż, Przyjemność tekstu, Warszawa 1997.

3.       J. Berger, O patrzeniu, Warszaw 1999.

4.       Z. Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Łódź 2010.

5.       A. Finkielkraut, Serce rozumiejące. Z lektur, Warszawa 2012.

6.       C. Freeland, Czy to jest sztuka? Poznań 2004.

7.       J. Guze, Dialogi ze sztuką, Kraków 1992.

8.       P. Johnson, Twórcy, Warszawa 2008.

9.       E. Kuryluk, Art mon amour. Szkice o sztuce, Warszawa 2002.

10.     E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Warszawa 1998.

11.     Cz. Miłosz, Eseje, Warszawa 2000

12.     W.J.T. Mitchell,  Czego chcą obrazy?, Warszawa 2015.

13.     A. Osęka, Mitologie artysty, Warszawa 1975.

14.     H. Read, Sens sztuki, Warszawa 1965.

15.     J. Sempoliński, Władztwo i służba, Lublin 2001.

16.     J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004.

17.     P. Virilio, Bomba informacyjna, Warszawa 2006

18.     J. Winterson, O sztuce : eseje o ekstazie i zuchwalstwie, Poznań 2001.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

wynikają z prawa bycia na określonym etapie kształcenia - bycie studentem po egzaminie wstępnym

założenia wstępne

Ogólna wiedza z historii sztuki na poziomie licencjatu

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

 

K_K04 +++
umiejętności
opiskod

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając
z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U01 +++ K_U02 ++
wiedza
opiskod

Zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

Rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

K_W01 +++ K_W03 +++ K_W04 +++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9085