Katalog ECTS

Seminarium pracy teoretycznej

Pedagog: dr Roman Nieczyporowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

w semestrze 3 (studia II stopnia)/ w semestrze 9 (jednolite studia magisterskie) następuje na podstawie sprawozdania ze stanu badań, opracowanego wstępnie konspektu pracy oraz bibliografii
w semestrze – 4(studia II stopnia)/ w semestrze 10 (jednolite studia magisterskie) na podstawie ukończonej pracy pisemnej

opis przedmiotu

cel poznawczy:Student poznaje i opanowuje warsztat badawczy nauk humanistycznych
cel kształcący: Student potrafi samodzielnie określić zakres swoich poszukiwań badawczych oraz dokonać właściwej selekcji i analizy materiału źródłowego.
cel praktyczny: Mając świadomość swojego poziomu wiedzy student potrafi prawidłowo analizować „otaczającą go rzeczywistość”, dostrzegać zachodzące zmiany i właściwie je opisywać. Potrafi skonstruować wypowiedź zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

skrócony opis przedmiotu

Poprzez ćwiczenia warsztatu badawczego zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowej: krytycznej analizy tekstu, definiowania problemów badawczych, nauki aparatu naukowego, poprawnego opisu dzieła sztuki, doskonalenia warsztatu pisarskiego.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

zakres tematów

Temat indywidualny ustalany osobno dla każdego studenta (za obopólną akceptacją)
Tematy ogólne (wspólne dla wszystkich studentów):
1-2. Zajęcia wprowadzające – badanie zainteresowań i potrzeb studentów, określenie warunków brzegowych, ustalenie wymagań i oczekiwań. Wyznaczenie pracy własnej studenta: przygotowanie propozycji tematu badań
3. Główne tendencje współczesnej metodologii badań naukowych w naukach humanistycznych i społecznych.
4. Ustalenie tematów “roboczych i wyznaczenie lektur oraz omówienie arkusza oceny pracy magisterskiej
5-10. Praktyczne porady wspomagające konstruowanie pracy pisemnej – nauka tworzenia konspektu oraz omawianie stanu zaawansowania badawczego studentów
11-14. Analiza przedstawionych fragmentów tekstów, według wcześniej ustalonej kolejności – zwrócenie uwagi na popełnione błędy i wskazanie “nowego ujęcia problemu”
15. Korekta końcowa oraz zaliczenie przedmiotu

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:
d’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008.
Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, tł. J. Mach, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.
Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Słowo/Obraz Terytoria , Gdańsk 2012.
Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, „Artium Questiones”, 3 Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986
Belting H., Antropologia obrazu, tł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007
Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1980.
Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
Kemp W., Der Betrachter ist im Bild, Köln 1985.
Kemp W., Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin 1988.
Panofsky E., Studia z historii sztuki, J. Białostocki (ed.),Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
Trzeciak P. (ed.), Sztuka świata, vol. 1-17, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Literatura uzupełniająca:
Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
Białostocki J., Refleksje i syntezy, cykl drugi, PWN, Warszawa 1987.
Bryl M., Historia sztuki na przejściu od kontekstualnej Funktionsgeschichte ku antropologicznej Bildwissenschaft (casus Hans Belting, ), “Atrium Quaestiones” XI , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000
Bryl M., Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, “Atrium Quaestiones” VI ,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993
Baudrillard J., Spisek sztuki, Wydawnictwo: Sic!, Warszawa 2006
Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tł. A. Leśniak, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
Eco U., Pejzaż semiotyczny, PIW, Warszawa 1972.
Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Gadamer H-G., Aktualność piękna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, tł. J. Zarański, PIW, Warszawa 1981. 
Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974.
Kiepuszewski Ł. (ed.), Historia sztuki po Derridzie. Materiały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, Rogalin, kwiecień 2004, Wydawnictwo UAM, Poznań 2006.
Kobielus S., Dzieło sztuki, dzieło wiary, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2002.
Leśniak A., Obraz płynny, Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010
Mancwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2007.
Merlau- Ponty M., Oko i obraz, tł. S. Cichowicz, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1996.
Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Sztompka P., Socjologia wizualna, PWN, Warszawa 2005.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa, 1988.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1, Estetyka starożytna, Arkady, Warszawa 1985.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 2, Estetyka średniowieczna, Arkady, Warszawa 1989.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 3, Estetyka nowożytna, Arkady, Warszawa 1991.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Student posiada:
- ogólną znajomość literatury pięknej, historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, filozofii i estetyki.
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego;

- ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie;

- realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych.

umiejętności
opiskod

- samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii;

- osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki

wiedza
opiskod

- posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych;

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji, zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki;

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji, zwłaszcza zaś nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.10 o 15 8 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9127