Katalog ECTS

Historia Grafiki Artystycznej

Pedagog: dr Hubert Bilewicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

weryfikacja merytoryczna znajomości dziejów grafiki od późnego średniowiecza do współczesności, wiedzy biograficznej dotyczącej najważniejszych twórców grafiki oraz sprawdzenie znajomości faktograficzno-ikonograficzno-formalnej prac graficznych XV-XX wieku

opis przedmiotu

Wykład obejmuje dzieje grafiki artystycznej (przede wszystkim europejskiej) od średniowiecza do współczesności, eksponując dorobek najwybitniejszych twórców grafiki (m.in. Mistrza E.S., Schongauera, Durera, Cranacha, Raimondiego, Callota, Rembrandta, Hogartha, J.B. Tiepola, Piranesiego, chodowieckiego, Goyi, Daumiera, Klingera, Ernsta, Picassa), wyróżniając wynalazki technologiczne w zakresie druku wypukłego: drzeworyty ksylograficzne, langowe, sztorcowe, linoryty, kwasoryty itd.; dzieje druku wklęsłego i stosowane tu techniki rytownicze oraz trawienne; nowe techniki graficzne w XIX i XX wieku: litografia, heliograwiura, rotograwiura, oleodruk, serigrafia, monotypia, techniki komputerowe oraz prezentując różnorakie funkcje prac graficznych (reprodukcyjne, dewocyjne, społeczno - informacyjne), jak również podkreślając walory artystyczne, specyfikę ikonograficzną oraz kwestie interpretacyjne przedstawień (alegoryczne bądź symboliczne znaczenia).

skrócony opis przedmiotu

dzieje grafiki artystycznej (przede wszystkim europejskiej) od średniowiecza do współczesności, sylwetki najwybitniejszych twórców grafiki, techniki graficzne i wynalazki w ujęciu chronologicznym, kwestie kolekcjonerstwa prac graficznych

sposób realizacji przedmiotu

techniki prezentacyjno-wykładowe

zakres tematów

- dzieje kolejnych technik i nowych materiałów graficznych od XV do XX wieku włącznie
- typologia dzieł graficznych z punktu widzenia ich funkcji, walorów artystycznych, ilustracyjnych i dokumentacyjno-informacyjnych
- historia kolekcjonerstwa grafiki
- dorobek wybitnych twórców grafiki artystycznej od XV do XX wieku

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Jordi Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, wyd. Arkady, tłum. Marta Boberska, konsultacja i uzupełnienia tekstu Jolanta Talbierska, Arkady, Warszawa 2004

Jan Białostocki, W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957

Maciej Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000

Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie 1997

Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000

Krużel Krzysztof, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

odbyte studia licencjackie

założenia wstępne

podstawowa znajomość dziejów sztuki europejskiej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K02 realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

umiejętności
opiskod

K_U16 wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

wiedza
opiskod

K_W01 posiada ogólną znajomość podstawowych tendencji rozwojowych w historii grafiki i animacji, ich wzajemnych relacji i konsekwencji

K_W03 ma dobrą znajomość historii powstawania technik graficznych i animacyjnych, ich technologii i specyfiki; zna najwybitniejszych przedstawicieli – mistrzów poszczególnych rodzajów technik; zna dawne systemy sygnowania grafiki

K_W06 posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznegoLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9138