Katalog ECTS

Historia Kultury

Pedagog: dr Zbigniew Brzostowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wykład kończy się zaliczeniem z oceną. Aby uzyskań ocenę pozytywną, studenci winni uczestniczyć w zajęciach oraz napisać samodzielnie esej na zadany temat.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Studenci poznają węzłowe problemy historii kultury, a w ich kontekście najważniejsze formy i treści kultury w swiecie cywilizacji ludzkich. Rozumieją znaczenie kultury dla życia jednostek i całych społeczeństw w różnych okresach historycznych.

 

Cel kształcący: Nabycie umiejetności w zakresie rozpoznawania warunków narodzin i rozwoju różnych dziedzin kultury, umieszczania ich w czasie i przestrzeni. Umiejętność prawidłowego rozpoznawania cech właściwych dla różnych aspektów kultury, dostrzeganie przyczyn zmienności, sprzeczności, wartościowanie.

 

Cel praktyczny: Nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się w świecie historii kultury; odnajdywanie zależności, sprzeczności i wartości międzykulturowych.

skrócony opis przedmiotu

Wykłady prezentują w układzie miesznym: chronologicznym i problemowym narodziny i dzieje kultury ludzkiej oraz wiążące się z kulturą uwarunkowania człowieka.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

bez wymagań formalnych

założenia wstępne

Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9155