Katalog ECTS

Seminarium artystycznej pracy magisterskiej

Pedagog: dr Jarosław Czarnecki

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

Konsultacje

skrócony opis przedmiotu

Konsultacje na temat realizowanej artystycznej pracy magisterskiej

sposób realizacji przedmiotu

Konsultacje

zakres tematów

Intermedia, transdyscyplinarność, multimedia, transmedia

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K02, jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02
(odpowiednik A2_K03)
K_K03, posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną AJA_K03(odpowiednik A2_K04)
K_K04, posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA-K04(odpowiednik A2_K05)
K_K05, posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych AJA-K05(odpowiednik A2_K05)
K_K06, posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z zastosowaniem technologii informacyjnych AJA A2_K05)_K06 (odpowiednik A2_U16)

umiejętności
opiskod

K_U02, umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie intermediów i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12)
K_U06, posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

wiedza
opiskod

K_W05, zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,
umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej AJA_W05(odpowiednik A2_ W12)Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.4 d 15 14 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9275