Katalog ECTS

Warsztat pisarski

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach – lista obecności;   
2. Zaliczone pisemne prace ćwiczeniowe - minimum 3 - w trakcie trwania czasu zajęć.      
3. Zaliczona praca końcowa (obrona pracy) podejmująca indywidualne zadanie związane z bieżącymi wydarzeniami artystycznymi, galeryjnymi i wystawienniczymi (ocena w pkt - 20 pkt. max min. 11 pkt; elementy: temat i erudycja - 5; sposób ujęcia i pogłębienie i opracowanie tematu/ np. nowatorstwo, stopień zaawansowania badawczo-poznawczego - 5; forma i styl oraz język - 5; opracowanie bibliograficzno-edytorskie - 5).

opis przedmiotu

Student po ukończonych zajęciach powinien:
Opisywać dzieła sztuki/ wystawy w szerszym kontekście.
Rozumieć jak funkcjonuje sztuka w warunkach społeczno-historycznych oraz dostrzegać wpływ różnych ideologii i fundamentalnych przekonań na twórczość artystyczną
Umieć w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student po ukończonym kursie powinien :
Wyrażać i budować jasne argumenty pozwalające na skuteczną prezentację
Umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w różnych okresach z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi.
Opisywać i interpretować dzieła sztuki w szerszym kontekście.
Formułować własne poglądy na temat sztuki i zjawisk artystyczno-animacyjnych.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Student po ukończonym kursie powinien :
Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności.

skrócony opis przedmiotu

ćwiczenia z myślenia i pisania krytycznego; główny cel podejmowanych na zajęciach praktyk krytycznych koncentruje się wokół metafory „myśleć inaczej”, co w praktyce będzie się sprowadzało do: 1. tworzenia krytycznych, niezależnych opinii ; 2. myślenia wbrew „dominującemu dyskursowi interpretacyjnemu; 3. budowanie podstaw warsztatu krytycznego ( pisanie spójne, niebanalne, pogłębione interpretacyjnie oraz bogate językowo i stylistycznie, a także świadome gatunkowo – podkreślające różnice między esejem, reportażem czy artykułem prasowym).

sposób realizacji przedmiotu

-ćwiczenia z elementami wykładu; prezentacje multimedialne wybranych zagadnień dot. warsztatu pisania o sztuce;

-ćwiczenia  analityczne dot. obrazów/ wystaw/ działań animacyjno-wizualnych; wnioskowanie na podstawie analizy; interpretacja dzieła sztuki - konteksty i teorie interpretacje;

-warsztaty pisarskie - koncepcyjne, poszukiwawcze, z bibliograficznego opracowania tekstu;

 

zakres tematów

1/ Wprowadzenie. Co studentowi ASP jest do życia pisarskiego koniecznie potrzebne?

2/ Przesądy pisarskie. Dystans krytyczny.

3/ Prywatne listy lektur. Półka z książkami w pracowni (kilka wyjątkowych lektur ratujących przed konsekwencjami ewentualnej artystycznej pustki). Co i jak cytować? Derridę czy Kowalskiego?

4/ Pokazać widzenie - „pokaż i opowiedz”…warsztat związany a prezentacją prac studentów oraz ich wypowiedziami jako punkt wyjścia do praktyk pisarskich.

5/ Podstawy wiedzy o obrazie/przedmiocie wizualnym – z perspektywy antropologii widzenia i refleksji wizualnej. Punkt odniesienia dla warsztatu pisarskiego.

6/Krytyka pracy nad tekstem o obrazie/ przedstawieniu wizualnym.

7/ Krytyczne pisanie. Warsztat tekstowy. Odzyskać niewinność spojrzenia;

8/ Ukręcić bicz z …Oryginalność jako szczerość i zaufanie do siebie. Pisze się słowami - nie natchnieniem.

9/ Podstawy budowy tekstu – struktura i spójność narracyjna tekstu.

10/ Kontekst interpretacyjny tekstu –autokomentarza wokół własnej pracy artystycznej.

11/ Krytyka własnych opinii. Krytyka pracy nad tekstem o obrazie/ przedstawieniu wizualnym.

12-13/ Doskonalenie warsztatu. Korekty prac studenckich.

14-15/ Podsumowanie  rezultatów. Prezentacja i podsumowanie prac końcowych

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Podstawowa bibliografia wymagana: 
J. Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999;
A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008;
K. Czerni, Rezerwat sztuki, Kraków 2000;
M. Poprzęcka, O złej sztuce, Warszawa 1998; ; Tejże, Inne obrazy, Gdańsk 2008;
M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983;

Bibliografia uzupełniająca:
D. Brande, Będę pisarzem. Obowiązkowa lektura pisarzy, krytyków, redaktorów na całym świecie, Gliwice 2010;
Didi-Huberman C., Przed obrazem, słowo obraz/ terytoria, Gdańsk 2011;
Juszczak W., Wędrówka do źródeł, słowo obraz/ terytoria, 2009;

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

lista studentów odpowiedniego roku

założenia wstępne

znajomość podstaw wiedzy z zakresu sztuki na poziomie licencjackim

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym

(K_K02)
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

(K_U01) (K_U02)
wiedza
opiskod

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

 

(K_W01) K_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.5 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9321