Katalog ECTS

Podstawy Projektowania Form Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej

Pedagog: dr inż. Marek Barański

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania
  • obecność (w wymiarze przynajmniej 75%) i aktywność na zajęciach (20% oceny końcowej),
  • realizacja przydzielonych zadań śródsemestralnych, stanowiących element pracy indywidualnej i zakończonych publiczną prezentacją (80% oceny końcowej).
opis przedmiotu

Podstawowym celem zajęć jest pobudzenie i wzmocnienie u studentów zmysłu obserwacji oraz przekazanie im wiedzy z zakresu rozumienia, tworzenia i odwzorowywania kompozycji przestrzennych. W trakcie semestru przewidzianych jest do realizacji szereg praktycznych ćwiczeń projektowych.  Zadania te mają na celu wprowadzenie studentów w świat podstawowych pojęć i zasad związanych z kreowaniem małej architektury w przestrzeni miejskiej, w tym rzutowaniem prostokątnym, wymiarowaniem, modelowaniem w przestrzeni oraz umiejętnym dobraniem kształtów, proporcji, walorów i położenia przedstawianych elementów. 

Kurs prowadzony jest naprzemiennie z ćwiczeniami realizowanymi w ramach przedmiotu "Podstawy projektowania detalu architektonicznego i mebla", który prowadzony jest przez dr Arkadiusza Staniszewskiego. Powiązany jest także z tematyką poruszaną przez dr hab. Martę Branicką podczas zajęć "Formy i struktury rzeźbiarskie". 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu
  • ćwiczenia projektowe wzmacniające zmysł kompozycyjny i wyobraźnię przestrzenną, a także zdolności rysunkowe i modelarskie,
  • wprowadzające wykłady z prezentacją multimedialną,
  • wycieczki terenowe.
zakres tematów

zadanie 1. "Od rysunku dwuwymiarowego do modelu przestrzennego"

przedmiotem zadania są ćwiczenia z zakresu rzutowania prostokątnego, wymiarowania oraz budowy - na podstawie zadanych widoków - form przestrzennych. Student /-ka otrzymuje rysunki dwóch powiązanych widoków (z góry i z przodu), które uzupełnia kilkoma alternatywnymi widokami (z boku) i przedstawia w postaci odręcznie narysowanej aksonometrii. Następnie jedną z form przestrzennych - wybraną przez prowadzącego - wymiaruje i przedstawia w postaci modelu z tektury (9 x 9 x 9 cm).

zadanie 2. "Kompozycja dziewięciopolowa: podłogi, ściany i stropy"

student /-ka stoi przed zadaniem zaprojektowania i zbudowania - w oparciu o zadane hasło - dziewięciu przestrzennych kompozycji architektonicznych, z których każda jest ilustracją kombinacji "podłóg", "ścian" i "stropów". Kombinacje te przedstawiane są na planszy tekturowej (50 x 50 x 50 cm). Na osi poziomej planszy umieszczane są kolejno układy od prostych do złożonych, a na osi pionowej - od tych zawierających tylko "podłogi" aż po takie składające się z "podłóg", "ścian" i "stropów". Do zaproponowanej kompozycji przestrzennej student / -ka dołącza krótki opis idei projektowej, której punktem wyjściowym jest wspomniane hasło. 

zadanie 3. "Mała architektura a wnętrze miejskie"

przedmiotem zadania jest analiza wybranego wnętrza miejskiego pod kątem tworzących go elementów, w tym przede wszystkim form małej architektury. Analiza ta posłużyć ma stworzeniu przez studenta /-tkę serii abstrakcyjnych kompozycji ilustrujących zaobserwowane relacje pomiędzy wybranymi elementami. Praca ta powstaje na planszy (50 x 50 x 50 cm) i wykonana jest zastosowaniu waloru oraz wykorzystaniu techniki kolażowej.

zadanie 4. "Moja mała architektura"

student /-ka stoi przed zadaniem analizy wybranej formy małej architektury oraz odwzorowaniem jej na papierze w formie uproszczonych zwymiarowanych widoków, aksonometrii oraz perspektywy. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura:

Basista A., Kompozycja dzieła architektury, Warszawa 2006, ISBN: 83-242-0696-5

Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, Warszawa 2006, ISBN: 978-83-02-09398-2

Mazur J., Tofiluk A., Rysunek budowlany, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-02-10119-9

Zell M., Kurs rysunku architektonicznego. Narzędzia i techniki dla przedstawiania koncepcji architektonicznych w 2D i 3D, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-61380-16-0

Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

przyjęcie na I. semestr studiów I. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

założenia wstępne

student /-ka powinien /-na posiadać podstawowe umiejętności rysunkowe oraz wyobraźnię przestrzenną. 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

student /-ka rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności (PK_01).

A1_K01

student /-ka potrafi zdobywać, gromadzić i świadomie analizować, interpretować niezbędne informacje (PK_03).

A1_K02

student /-ka jest otwarty /-a na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych (PK_K08).

A1_K04
umiejętności
opiskod

student /-ka potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w świadomie wybranych dyscyplinach sztuki, posługując się intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą (PK_U01).

A1_U14

student /-ka stosuje w procesie projektowania zasady, cechy i wartości elementarne kompozycji architektonicznej, ujednolicając charakter opracowania (PK_U08).

A1_U19

student /-ka posiada umiejętności językowe w zakresie właściwym dla studiów projektowych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (PK_U15).

A1_U23
wiedza
opiskod

student /-ka zna terminologię, język z zakresu projektowania architektonicznego (PK_W01)

 

A1_W10

student /-ka posiada wiedzę niezbędną w realizacji kompozycji kształtującej przestrzeń architektoniczną (PK_W03)

A1_W10

student /-ka zna metody geometrycznego odwzorowywania figur płaskich, form przestrzennych i strukturalnych na płaszczyźnie (PK_W04)

A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 45 4 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9342