Katalog ECTS

Rysunek Architektoniczny

Pedagog: dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach w zakresie 80 procent. Aktywne uczestniczenie w zajęciach - realizacja ćwiczeń w pracowni, udział w dyskusji. Prace realizowane zgodnie z tematem, reprezentujące wysoki poziom w zakresie estetycznym, jak też technicznym. Dotrzymanie ustalonych terminów

opis przedmiotu

Przedmiotem zajęć są ćwiczenia w zakresie umownego zapisu treści przestrzennych na wycinku płaszczyzny. Rzutowanie prostopadłe w przedziale od skali planu miasta do skali detalu mają uświadomić relacje obrazu i przekazywanych informacji. Rysunek perspektywiczny wybranego świadomie fragmentu przestrzeni - od szybkiego szkicu do studium – wspomaga doskonalenie koncepcji projektowej. Ćwiczenia rysunkowe maja kształtować wyobraźnię oraz umiejętność komponowania - dobór kadru i środków wyrazu z wachlarza możliwości warsztatowych w zakresie rysunku tak, aby projekt architektoniczny posiadał także walor dzieła sztuki.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wprowadzeniem do zadań są krótkie wykłady i prezentacje przykładowych projektów.

Stanowią one inspirację do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia warsztatu:

"Rysuj czym chcesz, na czym chcesz, tylko rysuj"! /Leon Wyczółkowski do zdolnego młodzieńca/

zakres tematów

- Szkice perspektywiczne wnętrza

- Szkice perspektywiczne we wnętrzu miejskim oraz w plenerze

- Studium detalu architektonicznego

- Kompozycja "Wyjście artysty w przestrzeń"

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

N. Bingham, 100 lat rysunku architektonicznego 1900-2000, Top Mark Centre 2013, Polish transl. Raszyn 2013, ISBN 978-83-63688-00-4

Monografia Wydz. Arch. i Wzorn. ASP w Gdańsku, Krajobraz Kulturowy - Pierwsza Gdańska Konferencja, red.nauk. prof. A.Pniewski, Gdańsk 2014.

S. Dreszer, Toższmość miejsca - projektowanie koloru w architekturze i urbanistyce, UA w Poznaniu, Poznań 2011, ISBM978-83-88400-79-7

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie pierwszego semestru

założenia wstępne

Wola dalszego nabywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności.

- Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej, dotyczącej własnych dokonań twórczych.

A1_K01 symbol PK_K01 ---------- A1_K04symbolPK_K08
umiejętności
opiskod

- Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych.

A1_U15 A1_U16 symbolPK_U03
wiedza
opiskod

- Zna i dobiera różnorodne środki ekspresji oraz techniki realizacyjne, aby wzbogacić i wyróżnić wartość artystyczną własnego dzieła.

- Zna metody geometrycznego odwzorowywania figur płaskich, form przestrzennych i strukturalnych na płaszczyźnie.

A1_W10 symbol PK_W07 ----------- A1_W10 symbol PK_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9354