Katalog ECTS

Historia architektury

Pedagog: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

sem. 3 – egzamin pisemny testowy z pytaniami otwartymi, identyfikacja i analiza materiałów ilustracyjnych/ 
sem. 4 – egzamin pisemny testowy z pytaniami otwartymi, identyfikacja i analiza materiałów ilustracyjnych/

Kryteria oceny 3

Podstawowa wiedza z zakresu terminologii i wiedzy o historii architektury (z d. technikami budowlanymi) i urbanistyki; rozpoznanie głównych stylów (z identyfikacją periodyzacji) i najważniejszych dzieł oraz twórców; znajomość podstawowych założeń ideologicznych i kontekstu społeczno-kulturalnego.

Podstawowa umiejętność opisu budynku lub założenia urbanistycznego: planu, bryły, fasady.

Znajomość podstawowej literatury przedmiotu./

Kryteria oceny 4

Dobra znajomość terminologii z zakresu architektury i urbanistyki, podstawowa znajomość terminów plastycznych. Identyfikacja dawnych technik budowlanych. Rozpoznanie stylów z periodyzacją; wskazanie głównych różnic regionalnych; dobre rozpoznanie dzieł architektonicznych i urbanistycznych oraz ich twórców. Umiejętność łączenia najważniejszych wydarzeń historyczno-społecznych z rozwojem architektury i urbanistyki.

Umiejętność opisu planu, bryły, fasady i elementów architektoniczno-dekoracyjnych.

Dobra znajomość literatury przedmiotu./

Kryteria oceny 5

Bardzo dobra znajomość terminologii z zakresu sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki; umiejętność swobodnej komunikacji za pomocą fachowego słownictwa w opisie architektury i urbanistyki. Bardzo dobre rozpoznanie stylów, dzieł i ich twórców z periodyzacją; wyjaśnienie idei kształtujących poszczególne formalne okresy; identyfikacja i wyjaśnienie różnic regionalnych. Umiejętność łączenia wiedzy z zakresu historii, kultury i historii architektury.

Umiejętność szczegółowego opisu i analizy obiektu architektury i urbanistyki.

Bardzo dobra znajomość literatury przedmiotu./

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

1. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju architektury i urbanistyki kręgu europejskiego z wybranymi przykładami pozaeuropejskimi (terminologia, zjawiska, dzieła, twórcy, periodyzacja), w kontekście historycznym i społeczno-kulturowym oraz politycznym.

2. Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat dawnych technik budowlanych i ich wpływu na formę oraz rozwój budownictwa.

Cel kształcący:

1.Wykształcenie zdolności analizy zjawisk architektonicznych na tle społeczno-kulturowym, historyczno-politycznym, w odniesieniu do współczesności.

2. Umiejętność identyfikacji stylów i nurtów architektonicznych, dostrzeganie powiązań; umiejętność podstawowego opisu budynku (z identyfikacją jego elementów) oraz założenia urbanistycznego za pomocą fachowej terminologii/ Cel praktyczny:

1. Umiejętność formułowania problemów badawczych z zakresu architektury w kontekście pracy architekta wnętrz.

2. Świadomość potrzeby zdobywania informacji z zakresu sztuk plastycznych i kultury w celu podwyższenia poziomu własnego warsztatu twórczego.

3. Wykształcenie postawy szacunku dla zabytków architektury i urbanistyki oraz świadomości znaczenia ich zachowania dla rozwoju kultury.

skrócony opis przedmiotu

Zarys problematyki historii architektury (rozwój architektury a tło społeczno-polityczno-gospodarcze, warunki geograficzne; architektura a budownictwo; elementy architektoniczne i sposoby ich kreowania; historyczne techniki budowlane i ich wpływ na formę).

Podstawowe wiadomości z zakresu historii technik budowlanych, rozwoju formalnego elementów i detali architektonicznych w ujęciu historycznym z nawiązaniem do współczesności.

Historia architektury z elementami urbanistyki w kręgu europejskim (z uwzględnieniem ziem polskich) z przykładami pozaeuropejskimi w ujęciu historyczno-kulturowym i typologicznym, w kontekście najważniejszych zdobyczy i wpływu na rozwój kultury oraz architekturę współczesną (najważniejsze dzieła i twórcy oraz założenia ideologiczne, analiza porównawcza kompozycji i formy).

 

sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa, analiza materiałów ilustracyjnych

zakres tematów

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących architektury, budownictwa, urbanistyki, stylu.

Zarys problematyki historii architektury (rozwój architektury a tło społeczno-polityczno-gospodarcze, warunki geograficzne; architektura a budownictwo; elementy architektoniczne i sposoby ich kreowania; historyczne techniki budowlane i ich wpływ na formę).

2-4. Podstawowe wiadomości z zakresu historii technik budowlanych, rozwoju formalnego elementów i detali architektonicznych w ujęciu historycznym z nawiązaniem do współczesności (fundamenty; ściany/mury/podpory i ich elementy; konstrukcje i pokrycia dachowe; sklepienia/stropy; okna i drzwi; posadzki; historyczne materiały budowlane).

5-30. Historia architektury z elementami urbanistyki w kręgu europejskim (z uwzględnieniem ziem polskich) z przykładami pozaeuropejskimi w ujęciu historyczno-kulturowym i typologicznym, w kontekście najważniejszych zdobyczy i wpływu na rozwój kultury oraz architekturę współczesną (najważniejsze dzieła i twórcy oraz założenia ideologiczne, analiza porównawcza kompozycji i formy):

5-7. Okres starożytny: architektura i elementy urbanistyki (Egipt, Mezopotamia, Grecja i okres hellenistyczny, Rzym)

8-9. Architektura wczesnochrześcijańska, romańska

10. Architektura gotycka, elementy urbanistyki średniowiecznej Europy

11-12. Architektura renesansowa i manierystyczna, elementy renesansowej urbanistyki

13-14. Architektura barokowa i założenia wnętrz urbanistycznych

15. Klasycyzm i neopalladianizm w Anglii

16-17. Architektura klasycystyczna w pozostałych krajach

18-22. Architektura XIX w. (Europa i Ameryka: klasycyzm, neoklasycyzm, empire, historyzm, styl Regencji i wiktoriański w Anglii, architektura przemysłowa; urbanistyka)

23. Architektura i urbanistyka u progu XX w. (secesja, koncepcja miast ogrodów)

24. I faza modernizmu w Europie

25. I faza modernizmu w Polsce

26-27. II faza modernizmu i Art Deco

28. Modernizm po 1945 r., socrealizm

29. Nurty postmodernistyczne

30. Wycieczka dydaktyczna/

 

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura podstawowa/Basic literature:

1. Koch Wilfried, Style w Architekturze, Warszawa: Świat Książki, 1996.

2. Miłobędzki Adam, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989.

3. Müller Werner, Atlas Architektury, t. I-II, Warszawa: Prószyński i S-ka 2003 (oryg. 1974).

4. Sztuka świata, t. 1-16, red. Kunińska Izabela, Warszawa: Arkady, 1989-1996 i późniejsze (wybrane problemy i ilustracje).

5. Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa: Arkady, 2001.

Literatura uzupełniająca/Supplementary literature:

1. Llera Ramon R., Historia architektury, Warszawa: Buchmann, 2008.

2. Mączeński Zdzisław, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa: Arkady, 1956 (repr. 1997).

3. Olszewski Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa: Wydaw. Interpress, 1988.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Kubalska-Sulkiewicz Krystyna, Warszawa: PWN, 2004.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak/ no requirements

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

Posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych, prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.

AW_K01; AW_K03; AW_K08
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

Potrafi rozpoznać tożsamość miejsca.

Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych obszarów sztuk plastycznych z wykorzystaniem różnych źródeł.

AW_U09; AW_U11; AW_U19
wiedza
opiskod

Zna i rozumie główne kierunki i zjawiska w historii sztuk plastycznych z uwzględnieniem architektury i sztuk projektowych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami.

Zna aparat pojęciowy charakterystyczny dla architektury, umożliwiający analizowanie i opisywanie cech stylistycznych obiektów i epoki.

Ma elementarną wiedzę w zakresie budownictwa umożliwiającą rozpoznanie i rozróżnienie technologii stosowanych w budownictwie.

AW_W09; AW_W12; AW_W16


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 o 30 1 W 30h
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9363