Katalog ECTS

Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest dostateczna frekwencja na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo, które rzutują na poziom realizacji ćwiczeń projektowych. Student zobowiązany jest do zrealizowania dwóch zaproponowanych ćwiczeń projektowych. Każde ćwiczenie oceniane jest odrębnie w sali punktowej od 1 do 10. Średnia z sumy punktów określa wysokość oceny końcowej.

opis przedmiotu
  1. Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
    - poznanie podstawowych zagadnień z zakresu kształtowania form współczesnego wzornictwa meblowego,

  2. Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
    - nauka zasad rysunku meblowego (technicznego) oraz zapoznanie się z podstawami metodyki projektowej związanej z meblarstwem,

  3. Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
    - zdolność oceniania podstawowych zależności (złożoności) funkcji, formy i użytych materiałów we współczesnym meblarstwie oraz doskonalenie racjonalnych i intuicyjnych metod projektowania mebli.

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia projektowe wraz z indywidualnymi korektami propozycji projektowych, konsultacje grupowe, dyskusja problemowa, wycieczki dydaktyczne.

zakres tematów

Kurs projektowania mebli zaprogramowany jest na okres czterech semestrów. Rozpoczyna się on od nauki zasad rysunku meblowego na podstawie inwentaryzacji w skali 1:1, wybranego, rzeczywistego mebla o konstrukcji drewnianej. Pierwsze ćwiczenie projektowe odnosi się do rozważań wokół różnych aspektów składowania. Studenci maja za zadanie zaprojektować w oparciu o określone kryteria mebel szkieletowy dla przestrzeni mieszkalnej. Wykonują szkice oraz rysunki techniczne w skali redukcyjnej oraz rysunki detali (węzłów konstrukcyjnych) w skali 1:1. Powstają robocze modele redukcyjne. W finale wykonywane są plansze ilustrujące przebieg procesu projektowego, mające znamiona zapisu konkursowego lub ofertowego.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

- E. Grandjean, Ergonomia mieszkania, Warszawa 1978
- I. Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 1998
- C. Mętrak, Meblarstwo - podstawy konstrukcji i projektowania, Warszawa 1987
- W. Prządka, Technologia meblarstwa, Warszawa 1986
- J. Setkowicz, Zarys historii mebla, Warszawa/Kraków 1969
- J. Smardzewski, Projektowanie mebli, Poznań 2008

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

 

Ukończony II sem. studiów na kier. APK

założenia wstępne

Student powinien mieć ogólną orientację w zagadnieniach projektowych w oparciu o kursy z dwóch poprzednich semestrów zwłaszcza w zakresie: podstaw i metodyki projektowania struktur przestrzennych, materiałoznawstwa oraz podstaw konstrukcji

 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania sie do nowych, zmieniających się okoliczności

Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych

PK _K01, A1_K01, PK _K04, A1_K03, PK _K08, A1_K04
umiejętności
opiskod

 

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych

 

Decyduje i uzasadnia decyzje projektowe samodzielnie

 

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję, emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą

 

PK _U03, A1_U15, A1_U16, PK _U04, A1_U17 PK _U05, A1_U21
wiedza
opiskod

 

Zna i dobiera różnorodne środki ekspresji oraz techniki realizacyjne, aby wzbogacić i wyróżnić wartość artystyczna własnego dzieła.

 

Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła

 

Ma elementarną wiedzę w zakresie konstrukcji budowlanych i rozumie konsekwencje stosowania określonych struktur konstrukcyjnych

PK_W07, A1_W10 PK _W08, A1_W10 PK _W20, A1_W13, A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 d 45 5 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9379