Katalog ECTS

Lektorat B2

Pedagog: Szkoła Językowa

Pole Opis
forma/typ zajęć lektorat;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach, testów cząstkowych ze słownictwa i struktur gramatycznych oraz kolokwium na koniec semestru. /
Assessment of students’ participation in classes, tests on vocabulary and grammar structures and a final test.

opis przedmiotu

• Cel poznawczy: Student doskonali wszystkie podstawowe sprawności językowe, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie oraz potrafi opisywać zagadnienia z zakresu sztuki, historii sztuki oraz swojego kierunku studiów.
Student wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi i zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów.

• Cel kształcący: Student rozwija umiejętność praktycznego posługiwania się ogólnym językiem angielskim oraz językiem specjalistycznym z zakresu sztuki i swojego kierunku studiów i umie zastosować go w środowisku pracy lub w dalszym toku studiów

• Cel praktyczny: Student umie formułować opinie, tworzyć wypowiedzi ustne, brać czynny udział w dyskusji.
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą. /

 

• Cognitive aim: A student improves on all basic language skills, such as listening, reading, speaking and writing and can describe issues in the field of arts, art history and his/her subject of study.
A student shows knowledge of art styles and their artistic traditions and knows connections and relations between theoretical and practical elements related to his/her subject of study.

• Educational aim: A student develops the skill of practical usage of general English and specialized English in the field of arts and his/her subject of study and can use it in work environment or in the further course of study.
A student is prepared for cooperating and working with other people in the framework of team work and has the ability of preparing typical pieces of writing and oral presentations on detailed issues in the field of arts and uses basic theoretical conceptualizations and other sources.

• Practical aim: A student can formulate opinions, create oral utterances and participate in discussions actively.
A student understands the need of lifelong learning and has the ability of self-assessment, constructive criticism towards actions of others, reflection on social, scientific and ethical aspects related to his/her own work.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu wstępne przygotowanie studentów do podejścia do egzaminu na poziomie B2+ w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego ze sztuki i danego kierunku studiów. Student opanowuje poprawność językową i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w języku obcym i formułuje treści specjalistyczne w zakresie sztuki w swoim środowisku pracy lub w dalszym toku studiów. /
Classes aim at preliminary preparation of students for taking an examination at B2+ level in general English and specialized English in the field of arts and a given subject of study. A student masters language correctness and can use learned skills in everyday communication situations in a foreign language and formulates sentences specialized in the field of arts in his/her work environment or in the further course of study.

 

sposób realizacji przedmiotu

Lektorat – ćwiczenia, dyskusje, analiza tekstu, praca w grupie i indywidualnie

zakres tematów

Semestr III – zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe i zawierające słownictwo związanie ze sztuką, kinem, mediami oraz kierunkiem studiów. Usystematyzowanie wiedzy o czasach gramatycznych i czasownikach modalnych. Zwrot have something done, bezokoliczniki a forma czasownika, okresy warunkowe. Mówienie skierowane na wyrażenie przypuszczeń, formułowanie zwięzłych wypowiedzi oraz tematycznej dyskusji. Pisanie raportów i relacji. Czytanie przy użyciu technik skimming i scanning. Semestr kończy się testem sprawdzającym rozwój wszystkich sprawności językowych.

Semestr IV – zajęcia utrwalające nabyte dotychczas umiejętności. Zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe. Słownictwo z zakresu pracy, sztuki i kierunku studiów. Czasy gramatyczne, strona czynna i bierna czasownika. Mówienie skierowane na kontrastowanie oraz wyrażanie opinii i odczuć. Wypowiedzi na temat prezentowanych przez lektora materiałów. Pisanie artykułów oraz długich wypowiedzi. Semestr kończy się egzaminem. /

Semester III – classes developing all language skills and covering vocabulary related to arts, cinema, the media and the subject of study. Regularizing knowledge of grammatical tenses and modal verbs. A phrase have something done, infinitives and a verb form, conditional sentences. Speaking in the framework of making conjectures, formulating concise utterances and topical discussion. Writing reports. Skimming and scanning. A semester ends with a test on all language skills development.

Semester IV – classes establishing skills acquired so far. Classes developing all language skills. Vocabulary related to work, arts and the subject of study. Grammatical tenses, active and passive verb forms. Speaking in the framework of contrasting and giving opinions and talking about feelings. Oral utterances on materials presented by a teacher. Writing articles and dissertations. A semester ends with an examination.

sposób zaliczenia zaliczenie; egzamin;
literatura

Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Upper-intermediate, Third Edition, Oxford University Press, 2015 /
Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Upper-intermediate, Third Edition, Oxford University Press, 2015,
Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Advanced, Third Edition, Oxford University Press, 2015 /
Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Advanced, Third Edition, Oxford University Press, 2015,

Career Paths, Art & Design, Express Publishing

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość języka obcego na poziomie B1/B2 potwierdzona wstępnym testem oceniającym poziom kompetencji językowych studenta./
English language command at B1/B2 level confirmed by entry test results assessing student’s knowledge

założenia wstępne

Student rozumie standardowe wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, potrafi płynnie i spontanicznie porozumieć się w większości sytuacji komunikacyjnych, również tych dotyczących jej profesjonalnego środowiska i kierunku studiów./
A student understands standard utterances on concrete and abstract subjects, can interact with a degree of fluency and spontaneity in majority of communication situations, including those related to his/her professional environment or the subject of study.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student
A1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
A1_K04 posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą /
A student
- understands the need of lifelong learning
- has the ability of self-assessment, constructive criticism towards actions of others, reflection on social, scientific and ethical aspects related to his/her own work.

umiejętności
opiskod

Student
A1_U18 jest przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych
A1_U22 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł /
A student
- is prepared for cooperating and working with other people in the framework of team work
- has the ability of preparing typical pieces of writing and oral presentations on detailed issues in the field of arts and uses basic theoretical conceptualizations and other sources.

wiedza
opiskod

Student
A1_W12 wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
A1_W15 zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów /
A student
- shows a knowledge of art styles and their artistic traditions
- knows connections and relations between theoretical and practical elements related to his/her subject of study.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 o 30 2 lektorat 30h
lektorat [E]
lektorat [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9391