Katalog ECTS

Prototypowanie 3

Pedagog: mgr Jakub Ossendowski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie na podstawie frekwencji i wykonanych ćwiczeń

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dostępnymi technologiami prototypowania,

(techniki meblarskie, technologia drewna, podstawa obróbki metalu, podstawy odlewania, techniki modelowania.)

skrócony opis przedmiotu

technologia prototypowania

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia

zakres tematów

charakterystyka gatunków drewna i ich obróbka, drewno i drewnopochodne jako materiał meblarski, techniki meblarskie,

obsługa narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.

techniki modelarskie, prototypy, formy jednorazowe, formy silikonowe, odlewanie, obróbka metali.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

'Stolarstwo'- Janusz Prażmo wyd. szkolne i pedagogiczne , "Technologia meblarstwa" - Włodzimierz Prządka wyd. szkolne i pedagogiczne ,

"Meble jako przedmioty użytkowe" - Janusz Krawczyk wyd. UMK, "Tajemnice antyków – Renowacja mebli " Xavier Dyèvre wyd. Arkady

 

Romeyn B. Hough. The Woodbook wyd. Taschen

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

n.d.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony semestr II

założenia wstępne

stanowiskowe szkolenie BHP, obsługa suwmiarki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03, A1-K02
umiejętności
opiskod

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych
posiada umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów formalnych i technologicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych

 

W1-U05, A1-U15/A1-U16, W1-U10, A1-U19
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych;
posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania

 

W1-W07, A1-W10; W1-W04, A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 o 15 1 Ćw 15h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9396