Katalog ECTS

Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

opis przedmiotu

 Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
- rozwijanie wiedzy o podstawowych zagadnieniach z obszaru kształtowania współczesnych form meblowych,

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
- utrwala podstawowe zasady rysunku meblowego oraz potrafi samodzielnie tworzyć założenia i program ideowy związany ze wskazanym problemem funkcjonalnym, a także proponować własne jego rozwiązania poprzez kreowanie konkretnych form meblowych,

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
- potrafi oceniać podstawowe zależności funkcji, formy i użytych materiałów we współczesnym wzornictwie meblowym związanym z przestrzenią zamkniętą (wnętrzami).

 

skrócony opis przedmiotu

wprowadzenie do wybranych zagadnień projektowych ze szczegolnym uwzglednieniem detalu architektonicznego.

sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, zajęcia projektowe, konsultacje grupowe, dyskusja problemowa, wycieczki dydaktyczne.

zakres tematów

Drugi semestr kontynuacji czterosemestralnego kurs projektowania mebli. Kolejne ćwiczenie projektowe odnosi się również do rozważań wokół różnych aspektów składowania. Studenci mają za zadanie zaprojektować dwie formy meblowe dla przestrzeni mieszkalnej, z których jedna jest formą przyścienną a druga stojącą swobodnie - jednocześnie obie mają stanowić rodzaj zestawu. Obie formy budowane są w oparciu o konstrukcyjną zasadę mebli skrzyniowych (płaszczyznowych). Studenci wykonują koncepcyjne szkice oraz rysunki techniczne w skali redukcyjnej oraz rysunki detali (węzłów konstrukcyjnych) w skali 1:1. Powstają także szkicowe modele redukcyjne. W finale wykonywane są plansze ilustrujące przebieg procesu projektowego, mające znamiona zapisu konkursowego lub ofertowego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- C. Mętrak, Meblarstwo - podstawy konstrukcji i projektowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 1987, ISBN 83-204-0847-4
- S. Dzięgielewski, J. Smardzewski, Meblarstwo, projekt i konstrukcja, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1995, ISBN 83-09-01642-5
- J. Smardzewski, Projektowanie mebli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2008, ISBN 83-09-01033-3
- E. Grandjean, Ergonomia mieszkania, Arkady, W-wa 1978,
- E. Neufert, Podręczniki projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa (kolejne wydania).

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

 

zaliczony trzeci semestr studiów

 

założenia wstępne

 

Student powinien posiadać podstawowe umiejętności zapisu rysunku meblowego oraz ogólne rozeznanie w rodzajach konstrukcji meblowych, pożądana jest również elementarna znajomość (zrozumienie) technologi materiałowych drewna, obróbki metalu i kształtowania form z tworzyw sztucznych.

 

 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

Potrafi zdobywać, gromadzić i świadomie analizować, interpretować niezbędne informacje

PK _K01, A1_K01 PK _K03, A1_K02
umiejętności
opiskod

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję, emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w świadomie wybranych dyscyplinach sztuki, posługując się intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą

PK _U05 PK _U01, A1_U14
wiedza
opiskod

Posiada wiedzę o prawidłowej realizacji procesu projektowego od założeń koncepcyjnych poprzez dokumentację do realizacji dzieła, mającego cechy indywidualne

Zna i dobiera różnorodne środki ekspresji oraz techniki realizacyjne, aby wzbogacić i wyróżnić wartość artystyczna własnego dzieła.

Ma elementarną wiedzę w zakresie konstrukcji budowlanych i rozumie konsekwencje stosowania określonych struktur konstrukcyjnych

 

PK _W06, A1_W10, PK _W07, A1_W10, PK _W20, A1_W13, A1_W15.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 d 45 5 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9400