Katalog ECTS

Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej

Pedagog: dr Rafał Setlak

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

KAŻDY  SEMESTR  KOŃCZY  SIĘ  ZALICZENIEM  Z  OCENĄ .WARTOŚCI  OCEN  SĄ  ZGODNE  REGULAMINEM  STUDIÓW.
WYBRANE  ĆWICZENIA  WARSZTATOWE  I  KOLOKWIA  OCENIANE  SĄ  CZĄSTKOWO,STANOWIĄC  SKŁADOWĄ  OCENY  KOŃCOWEJ.

 

    1.    analiza tematu (opracowanie programowe)
    2.    Studium szkicowe( propozycje rozwiązań)
    3.    Koncepcja, dokumentacja przedprojektowa, modele, opracowanie detali
    4.    Dokumentacja projektowa wraz z opisem projektowym
    5.    Umiejętność prezentacji projektu własnego oraz uczestnictwo w  debacie              oceniającej inne 
opracowania
    6.    Dokumentacja do portfolio

 

opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu

Celem prowadzenia przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej i systematycznej, twórczej pracy związanej z projektowaniem w przestrzeni miejskiej. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego , jako metody towarzyszącej działaniom kreacyjnym jest nieodzownym elementem w zawodzie projektanta.

sposób realizacji przedmiotu

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PRACOWNI PROJEKTOWEJ, W ZALEŻNOŚCI OD TEMATU W WARSZTATACH - WYKONYWANIE MAKIET

W PLENERZE W RAMACH WIZJI LOKALNEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYKONYWANEGO ZADANIA.

zakres tematów

Prezentacja w powerpoincie wybranego miasta
Omówienie, analiza
analiza i wybór wybranej przestrzeni miejskiej - Gdynia, Sopot, Gdańsk
interpretacja rysunkowa wybranej i zaprezentowanej przestrzeni
syntetyczny układ graficzny - czarno-biały oddający najważniejszy charakter przestrzeni
modelowanie formy przestrzennej inspirowanej rysunkiem oraz grafiką
model jako forma przestrzenna, przeznaczony do dalszego projektowania w kolejnym semestrze

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

I.J.DUCKI,J. ROKOSZA  -RYSUNEK  ODRĘCZNY  DLA  ARCHITEKTÓW  KRAJOBRAZU  WYDAWNICTWO  SGGW  WARSZAWA  2003
B.HERBST -BOSSAK   -  ANTROPOLIS – WYDAWNICTWO   TRIO  - WARSZAWA  2011
K.ROZMARYNOWSKA-  OGRODY  ODCHODZĄCE- SŁOWO/OBRAZ/TERYTORIA- GDAŃSK2011
S.DRESZER – TOŻSAMOŚĆ  MIEJSCA  - UNIWERSYTET  ARTYSTYCZNY  W  POZNANIU  2011
W.IDZIAK-  WYMYŚLIĆ  WIEŚ  OD  NOWA -  ALTA  PRESS-  KOSZALIN  2008
K.WEJCHERT  -  ELEMENTY  KOMPOZYCJI  URBANISTYCZNEJ - ARKADY - WARSZAWA  2008
W.BOGUSZ  -  PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE  I  BUDOWNICTWU  REGIONALNE  -WSIP  WARSZAWA
T.JAWORSKI-  KULTURA  KRAJOBRAZU  EUROPY  ŚRODKOWEJ  -  OFICYNA  WYDAWNICZA  UNIWERSYTETU  ZIELONOGÓRSKIEGO  -  2005

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

ZGODNIE  Z  REGULAMINEM  STUDIÓW

wymagania wstępne
wymagania formalne

 REALIZACJA  PODEJMOWANYCH  TEMATÓW  WYMAGA  UCZESTNICTWA, ZROZUMIENIA  ORAZ  ZALICZENIA  WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW  ZAWARTYCH  W  PROGRAMIE  STUDIÓW  I  STOPNIA  PROJEKTOWANIA  W  KRAJOBRAZIE  KULTUROWYM.

założenia wstępne

  PROGRAM  STUDIÓW  I  STOPNIA  DAJE  MOZLIWOŚCI  ZDOBYCIA  ODPOWIEDNICH  KWALIFIKACJI  W  CELU  UPRAWIANIA  ZAWODU  PROJEKTANTA  W  KRAJOBRAZIE  KULTUROWYM. ZAKRES  INFORMACJI  BRANŻOWYCH  ZOSTAŁ OPRACOWANY Z  MYŚLĄ  O SZEROKIM  ZASIĘGU   TEMATYCZNYM,  GWARANTUJĄCYM  DOSTĘP  DO  WIELU  DZIEDZIN  SZTUKI  I  NAUKI ,Z  PERSPEKTYWĄ   REALIZACJI  NOWEJ  JAKOŚCI  ZAWODOWEJ. 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
PK_K03 – A1_K02 PK_K05 – A1_K03 PK_K10 – A1_K05
umiejętności
opiskod
PK_U02 – A1_U14 PK_U05 –A1_U21 PK_U09 – A1_U19 PK_U13 – A1_U22
wiedza
opiskod
PK_W04-A1_W10 PK_W07-A1_W10 PK_W!4 – A1-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 d 45 5 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9401