Katalog ECTS

wybrane aspekty architektury

Pedagog: dr hab. Michał Pszczółkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

weryfikacja znajomości faktografii oraz identyfikacji obiektów architektury i ich twórców omawianych na wykładach

opis przedmiotu

Wykład dotyczy dziejów architektury na ziemiach polskich w latach 1890-1939 w europejskim kontekście artystyczno-architektonicznym i społeczno-politycznym, z uwzględnieniem kwestii poszukiwania tożsamości narodowej w architekturze oraz funkcji ideowych i etatystycznych architektury w II Rzeczypospolitej.

skrócony opis przedmiotu

dzieje architektury na ziemiach polskich w latach 1890-1939 w kontekście artystyczno-architektonicznym i społeczno-politycznym

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów

uwarunkowania architektury na ziemiach polskich w czasie zaborów

wernakularyzm i koncepcje stylów narodowych w architekturze

eklektyzm i secesja a wczesny modernizm w architekturze

architektura II Rzeczypospolitej: uwarunkowania polityczne, ideowe i artystyczne

między klasycyzmem akademickim, art deco a funkcjonalizmem

zredukowany klasycyzm i regionalizm architektury lat 30. XX w.

jaka byłaby polska architektura w latach 40., gdyby nie wojna?

 

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

podstawowa:

Olszewski A.K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988, (odnośny zakres chronologiczny)

Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925, Wrocław 1967

Pszczółkowski M., Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl, Łódź 2014

Pszczółkowski M., Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Funkcja, Łódź 2015

uzupełniająca:

Pevsner N., Fleming J., Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1997

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, warszawa 1988

I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

ogólna znajomość dziejów architektury powszechnej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student wyrabia krytyczny umysł oraz ćwiczy umiejętność analitycznego myślenia, potrafi posługiwać się materiałami źródłowymi (literatura, bazy danych, Internet) w celu gromadzenia informacji niezbędnych do pracy zawodowej. Ma świadomość roli społecznej architekta, rozumiejąc formy i znaczenie architektury, posiada kompetencje do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie.

K_K01 K_K06
umiejętności
opiskod

Student potrafi przełożyć zdobytą wiedzę na umiejętność operowania formami architektury jako inspiracją twórczą, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować je oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Potrafi określić znaczenie wybitnych realizacji dla rozwoju architektury, m.in. jako źródło wzorców dla współczesnego architekta.

K_U01 K_U12
wiedza
opiskod

Student ma świadomość ciągłości procesu rozwojowego architektury oraz określa kontekst kulturowy jej funkcjonowania. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk stylistycznych architektury, zna najważniejsze realizacje i nazwiska czołowych architektów.

K_W03 K_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.5 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9403