Katalog ECTS

Podstawy prawa budowlanego

Pedagog: mgr Piotr Tołkin

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną na podstawie dwóch ćwiczeń klauzurowych
skala ocen: 2, 3, 3.5, 4, 4,5, 5

opis przedmiotu

cykl wykładów podzielony jest na części kończące się ćwiczeniami klauzurowymi (zadanie 1 i 2). Pierwsza część zawiera wiadomości dotyczące struktury procesu inwestycyjnego i uwarunkowań prawnych, zapisów planów przestrzennych zagospodarowania terenu, decyzji o warunkach zabudowy, odpowiedzialności zawodowej. Po tym cyklu wykładów organizowane jest pierwsze ćwiczenie klauzurowe. Korzystając z rozporządzenia Ministra Infrastruktury omawia się warunki jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie, w drugiej części po omówieniu zagadnień ochrony p.poż student będzie miał możliwość sprawdzenia rozumienia tych zagadnień. Obie prace w postaci rysunkowej i tekstowej przygotowane będą na zajęciach.

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) zapoznanie z systemem prawnym w dziedzinie budownictwa i normatywami zawartymi w warunkach technicznych
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) umiejętność poruszania się w aktach prawnych (ustawa, rozporządzenie) dotyczących budownictwa ze szczegółnym uwzględnieniem architektury wnętrz.
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) przyswojenie poprawnych sposobów tworzenia dokumentacji projektowej w zgodności z obowiązującymi

umiejętność posługiwania się ustawą prawo budowlane i warunkami technicznymi, znajdowanie potrzebnych projektantowi wiadomości i uświadomienie sobie potrzeby stałej kontroli zmian w prawodawstwie, a w szczególności odpowiedzialności zawodowej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykład

zakres tematów

Ustawa- Prawo budowlane, rozporządzenie-Warunki teczniczne jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Ustawa Prawo Budowlane , Rozporządzenie o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

PK-K01, A1-K01

potrafi zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować
informacje

PK-K03, A1-K02
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność koordynowania i analizy informacji z różnych
dziedzin w celach projektowych.

PK-U07, A1-U09
wiedza
opiskod

zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego.

PK-W01, A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.5 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9415