Katalog ECTS

Podstawy projektowania mebla

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest dostateczna frekwencja na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo, które rzutują na poziom realizacji ćwiczeń projektowych. Student zobowiązany jest do wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i ustnej prezentacji.

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

- poznanie zagadnień z obszaru kształtowania współczesnych form wzornictwa meblowego,

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

- dostrzeganie podstawowych składowych języka meblarskiego a także umiejętność posługiwania się nim poprzez słowo, rysunek i makietowanie,

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

- umiejętność oceny podstawowych zależności funkcji, formy i użytych materiałów we współczesnym wzornictwie meblowym.

 

skrócony opis przedmiotu

 nie dotyczy

 

 

sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, zajęcia projektowe, konsultacje grupowe, dyskusja problemowa

 

zakres tematów

 

Trzeci semestr kontynuacji kurs projektowania mebli. W tym semestrze realizowane jest zadanie projektowe odnoszące się do zagadnień związanych z przestrzenią publiczną i potrzebami eksponowania przedmiotów/obiektów. Problematyka projektowa dotyka kwestii prezentowania określonych produktów handlowych lub wystawienniczych w oparciu o formy meblowe, które swoim kształtem mogą aranżować przestrzeń lub stanowić autonomiczne obiekty jedynie podporządkowane wskazanej funkcji. Studenci wykonują szkice oraz rysunki techniczne w skali redukcyjnej oraz rysunki detali (węzłów konstrukcyjnych) w skali 1:1. Powstają robocze modele redukcyjne lub w oparciu o przestrzeń wirtualną (CAD). W finale wykonywane są graficzne plansze ilustrujące przebieg procesu projektowego, mające znamiona zapisu konkursowego lub ofertowego.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

- E. Grandjean, Ergonomia mieszkania, Warszawa 1978

- I. Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 1998

- C. Mętrak, Meblarstwo - podstawy konstrukcji i projektowania, Warszawa 1987

- W. Prządka, Technologia meblarstwa, Warszawa 1986

- J. Setkowicz, Zarys historii mebla, Warszawa/Kraków 1969

- J. Smardzewski, Projektowanie mebli, Poznań 2008

oraz czasopisma branżowe i strony www

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

 

zaliczony czwarty sem. studiów

założenia wstępne

 

Student powinien mieć orientację w zagadnieniach projektowych w oparciu o kursy z poprzednich semestrów zwłaszcza w zakresie: podstaw projektowania mebli lub projektowania wystawiennictwa jak również podstaw i metodyki projektowania struktur przestrzennych, materiałoznawstwa oraz podstaw konstrukcji

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

Opracowuje harmonogramy realizacyjne własnych działań projektowych, wykazuje się motywacją osiągnięcia najlepszego efektu ostatecznego

Posiada zdolność dokonania samooceny wartości społecznych, naukowych, prawnych i etycznych związanych z pracą własną

PK _K02, A1_K02, PK _K07, A1_K04
umiejętności
opiskod

 

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w świadomie wybranych dyscyplinach sztuki, posługując się intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą

Decyduje i uzasadnia decyzje projektowe samodzielnie

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję, emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą

 

PK _U01, A1_U14, PK _U04, A1_U17, PK _U05, A1_U21
wiedza
opiskod

 

Zna i dobiera różnorodne środki ekspresji oraz techniki realizacyjne, aby wzbogacić i wyróżnić wartość artystyczna własnego dzieła.

Potrafi zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, podejmując zadania projektowe i realizacyjne

 

PK_W07, A1_W10, PK _W22, A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.5 o 45 6 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9416