Katalog ECTS

Podstawy projektowania mebla

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i prezentacja (ustna)

 

opis przedmiotu

 

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

- ugruntowanie wiedzy o zagadnieniach z obszaru kształtowania współczesnych form wzornictwa meblowego,

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

- dalsze doskonalenie umiejętności warsztatowych z zakresu projektowania meblowego,

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

- umiejętność oceny zależności funkcji, formy i użytych materiałów we współczesnym wzornictwie meblowym w kontekscie przestrzeni kulturowych.

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, zajęcia projektowe, konsultacje grupowe, dyskusja problemowa

 

zakres tematów

Czwarty (ostatni) semestr kontynuacji kurs projektowania mebli. W semestrze tym realizowane jest kolejne zadanie projektowe odnoszące się do zagadnień związanych z przestrzenią publiczną. Problematyka projektowa dotyka kwestii >miejsca spotkań< w przestrzeni otwartej. Studenci mają za zadanie wskazać i przeanalizować pod względem potrzeb funkcjonalnych realny teren i zaproponować dla niego własny program użytkowy uwzględniający strefę wypoczynku, którą można było by definiować jako >miejsce spotkań<. Będą mieli do zaprojektowania podstawowy zestaw form meblowych umożliwiający pozycję siedzącą oraz ewentualne funkcje wspomagające (np. płaszczyzny do odkładania, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, itp.) Studenci wykonują szkice oraz rysunki techniczne w skali redukcyjnej oraz rysunki detali (węzłów konstrukcyjnych) w skali 1:1. Powstają robocze modele redukcyjne lub w oparciu o przestrzeń wirtualną (CAD). W finale wykonywane są graficzne plansze ilustrujące przebieg procesu projektowego, mające znamiona zapisu konkursowego lub ofertowego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

- C. Mętrak, Meblarstwo - podstawy konstrukcji i projektowania, Warszawa 1987

- W. Prządka, Technologia meblarstwa, Warszawa 1986

- J. Smardzewski, Projektowanie mebli, Poznań 2008

oraz czasopisma branżowe i strony www

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

 

zaliczenie piątego semestru toku studiów

 

założenia wstępne

 

Student powinien mieć orientację i doświadczenie w zagadnieniach projektowych w oparciu o kursy z poprzednich semestrów zwłaszcza w zakresie: podstaw projektowania mebli lub projektowania wystawiennictwa, znać zasady rysunku meblowego i posiadać wiedzę z zakresu ogólnej znajomości technologii materiałowych i konstrukcyjnych.

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Opracowuje harmonogramy realizacyjne własnych działań projektowych, wykazuje się motywacją osiągnięcia najlepszego efektu ostatecznego.

 

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania sie do nowych, zmieniających się okoliczności.

 

Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych

 

PK _K02, A1_K02 PK _K04, A1_K03 PK _K08, A1_K04
umiejętności
opiskod

 

Decyduje i uzasadnia decyzje projektowe samodzielnie

 

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję, emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą 

 

Potrafi rozpoznać i określić warunki związane z tożsamością miejsca

PK PK _U04, A1_U17, PK PK _U05, A1_U21, PK PK _U09, A1_U19
wiedza
opiskod

 

Posiada wiedzę pozwalającą projektować formy i struktury architektoniczno-krajobrazowe z udziałem pokrewnych dziedzin sztuki

 

Potrafi zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, podejmując zadania projektowe i realizacyjne 

 

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki

PK _W09, A1_W10, PK _W22, A1_W15, PK _W23, A1_W11, A1_W12,


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.6 d 45 6 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9439