Katalog ECTS

Podstawy Struktur Krajobrazowych

Pedagog: prof. Andrzej Pniewski
Asystent/ci: dr Rafał Setlak

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Semestr kończy się zaliczeniem z oceną Wartości ocen są zgodne z regulaminem studiów.Poszczególne ćwiczenia warsztatowe,debaty i kolokwia oceniane są jednostkowo i stanowią składową oceny końcowej.Nieusprawiedliwiona nieobecność oraz brak progresywnych postępów w opracowaniu zadań semestralnych będą stanowić powód do obniżenia oceny lub niezaliczenia semestru

 

opis przedmiotu

Podstawy projektowania struktur krajobrazowych zawierają wizjonerski i romantyczny zarazem sposób tworzenia form i ich zestawień kompozycyjnych z krajobrazem.Proces powstania struktury może wiązać się z wybranym sposobem wartości konstrukcyjnych oraz funkcją realną lub wyimaginowaną .Dzieło projektowe może stanowić o sposobie użytkowania struktury przez określoną liczbę  osób lub stanowić formę niezależną od otoczenia i niefunkcjonalną.Wartość artystyczna projektowanego elementu lub jego świadome powielanie jest obiektem analizy i poszukiwań jego przydatności i atrakcyjności wizualnej.

skrócony opis przedmiotu

Proponowany sposób badania podstawowych możliwości oddziaływania detalu i struktury na  przestrzeń  otaczającą  umożliwia swobodną manipulację  kompozycyjną i zmienność widzenia./Strzemiński/

sposób realizacji przedmiotu

W trakcie ćwiczeń powstają studia rysunkowe obranej formy płaskiej lub przestrzennej.Metodą imaginacji twórczej następuje jej transformacja .Zmienność kształtu może prowadzić do urealnienia i funkcji,następujących 

stopniowo,rozbudowujących wyobrażnię projektanta

 

 

zakres tematów

1.projekt struktury o określonej funkcji./zabawa,nauka,sport/

2.forma i struktura jako miejsce kultu

3.atrakcja przestrzenna /gadget,oświetlenie,emiter dżwięku lub zapachu/

4 struktura materiałowa /lustro,woda.głębia,wielkość/

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1.R Harrbison-Zbudowane ,niezbudowane i nie do zbudowania- Biblioteka Architekta-Murator 2000

2.Adrian Frutiger-Człowiek i jego znaki-Wydawnictwo Do Wydawnictwo Optima 2005

3 John Thackara - Na grzbiecie Fali-O projektowaniu w złożonym Swiecie-Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ,,Akademica"

4 Portal WWW. Landezine

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyki w/g programu kierownictwa kierunku APK

wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem studiowania Podstaw projektowania Struktur Krajobrazowych jest zaliczenie poprzedniego semastru z oceną pozytywną

założenia wstępne

Student posługuje się rysunkiem odręcznym w szkicowej konstrukcji koncepcji.Potrafi wykorzystać zdobyte w trakcie studiów wiadomości techniki budowania opracowania projektu,posługując się zasobem informacji z materiałoznawstwa i technologii,Intensywnie rozwija zasób wiedzy ,posługując się literaturą Fachową i innymi ,dostępnymi żródłami innformacji.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia,nabywania wiedzy i umiejętności.

Wykorzystuje wyobrażnię,intuicję,emocjonalność i zdolność myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo

Posiada umiejętności współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami.

 

PK_K01-A1_K01 PK_K05-A1_K03 PK_K09-A1_K05
umiejętności
opiskod

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobrażnię ,intuicję,emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą

Posiada umiejętność koordynowania i analizy informacji z różnych dziedzin w celach projektowych

posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami,w tym z wykorzystaniem cad,z dbałością o czytelność projektu

PK_U05-A1_U21 PK_U07-A1_U19 PK_U11-A1_U19
wiedza
opiskod

Zna metody geometrycznego odwzorowywania figur płaskich,form przestrzennych i strukturalnych na płaszczyżnie

Zna i rozumie zjawiska charakterystyczne dla kierunków w historii sztuki i kultury,z uwzględnieniem architektury i sztuk projektowych

Zna aparat pojęciowy charakterystyczny dla architektury,umożliwiający określenie stylistycznych cech epok i obiektów dla nich charakterystycznych

PK_W04-A1_W10 PK_W10-A1_W11 PK_W13-A1_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.6 d 60 14 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9453