Katalog ECTS

Warsztaty Projektowo- Badawcze

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest udział w warsztatach: przygotowanie koncepcji rysunkowych oraz udział w działaniach plenerowych,

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

- poznanie zagadnień z obszaru kształtowania form tzw. żywej architektury,

Cel kształcący:

- umiejętność projektowania i modelowania elementów przestrzennych z wykorzystaniem żywych roślin mogących tworzyć elementy dekoracyjne lub funkcjonalne,

Cel praktyczny:

- poznanie możliwości kształtowania struktur przestrzennych z wykorzystaniem nasadzeń wierzby przemysłowej,

- możliwość wieloletniej obserwacji zmian zachodzących w wykonanych strukturach ze względu na naturalne procesy wegetacyjne, 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, indywidualne korekty oraz konsultacje grupowe, dyskusja problemowa oraz prezentacja efektów działań projektowych partnerom umożliwiającym realizacje przedsięwzięcia, wykonanie nasadzeń w docelowym miejscu realizacji zamierzeń projektowych

zakres tematów

- tematem warsztatów jest tzw. żywa architektura; poznanie możliwości kształtowania wieloletnich form przestrzennych, powstałych poprzez odpowiednie kształtowanie sadzonek wierzby przemysłowej oraz praktyczne działania w plenerze związane z praktycznym ich wykonaniem,

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

- wielojęzyczne witryny internetowe dotyczące omawianego zagadnienia,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

- przyjęcie na drugi stopień studiów,

założenia wstępne

ogólne umiejętności związane z wykorzystaniem warsztatu projektowego (rysunek odręczny, modelowanie redukcyjne, itp.), elementarne umiejętności manualne potrzebne przy działaniach plenerowych związanych z nasadzeniami,

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada popartą doświadczeniem umiejętność inicjowania i optymalnego organizowania pracy zespołowej.

 

Podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

PK _K07, A2_K05, PK _K03, A2_K02
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno – projektowego.

 

Zdobył umiejętności pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin. Potrafi pełnić rolę kierowniczą w takim zespole.

PK _U06, A2_U16, PK PK _U09, A2_U15
wiedza
opiskod

Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w dokumentowaniu prac projektowych

PK _W05, A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9466