Katalog ECTS

Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne

Pedagog: dr hab. Marta Branicka
Asystent/ci: dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Metoda: Zaliczenie z oceną
Kryteria oceny:
Udokumentowana praca projektowa
Kreatywność
Sprawność realizacji
Min. 80% frekwencja

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Wiedza jak wyodrębnić cechy formy, uwzględnić je w projekcie i w realizacji, świadomość związku formy z technologią i materiałem. Znajomość różnych źródeł inspiracji.

Cel kształcący: Umiejętność projektowania i realizowania formy w związku z technologią i materiałem. Sprawność zorganizowania sobie podstawowego warsztatu do modelowania, wariantowania i modyfikowania rozwiązań.

Cel praktyczny: Samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z formą, analizowanie doświadczeń i umiejętnośc rozwoju koncepcji z uwzględnieniem własnej wrażliwości i wyobraźni

skrócony opis przedmiotu

Rzeźba. Obiekt, zdarzenie, sytuacja przestrzenna.

Forma. Określenie cech Formy, wyodrębnienie ich i modyfikowanie.

Modelowanie. Kontrolowanie formy w projekcie i realizacji.

Inspiracja. Szerokie spektrum inspiracji dla formy w naturze, technologii, koncepcjach artystycznych.

Technologia. Wiązanie charakteru formy z cechami materiału, sposobem kształtowania i technologią.

Projektowanie. Nacisk na konceptualne źródła definicji formy.

Funkcja. Obiekt rzeźbiarski jako integralny element estetycznej, funkcjonalnej i organizacyjnej całości.

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów

Formalne, materiałowe, technologiczne i strukturalne uwarunkowania obiektu rzeźbiarskiego.

Działania rzeźbiarskie jako funkcja chwili, skali, organizacji przestrzeni.

Miedzy funkcją, a kreacją.

sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

PK _K01 Buduje wewnętrzną motywację do samodzielnego podejmowania wyzwań w pracy projektowej, wymagających podnoszenia własnych kwalifikacji oraz stymulowania rozwoju innych osób.

 

PK _K03 Podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

A2_K01 A2_K02
umiejętności
opiskod

PK _U01 Cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą
realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych.

PK _U04 Potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym obszarze sztuk projektowych /wystawiennictwo / scenografia / instalacja/

PK _U05 Potrafi świadomie i niezależnie realizować zamierzenia projektowe i artystyczne, wykorzystując intuicję i wyobraźnię. wzory i paradygmaty, stanowiące podstawę twórczej kreacji. W projektowaniu, rewitalizacji obiektów w krajobrazie kulturowym.

 

PK _U06 Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno – projektowego.

A2_U11 A2_U12 A2_U17 A2_U16
wiedza
opiskod

PK _W05 Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami
modelowania niezbędnymi w dokumentowaniu prac
projektowych

A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9472