Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: mgr Joanna Batko

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz jakość i wartość artystyczna przeglądów prac śródsemestralnych oraz semestralnej. Ocena końcowa uwzględnia realizację programu, biegłość warsztatową, zaangażowanie, kreatywność oraz rozwój świadomości plastycznej studenta.

 

 

opis przedmiotu

Celem zajęć jest rozwijanie szeroko pojętej: świadomości, w tym szczególnie świadomości plastycznej; wrażliwości, w tym również wrażliwości na kolor i inne środki wyrazu i umiejętności wykonawczych rządzących sztuką malarską, w zakresie: kompozycji, formy, koloru, materii, linii i przestrzeni, umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami stosowanymi w realizacjach malarskich. Jest to również nauka świadomej obserwacji, analizy i transformacji widzianych zjawisk wizualnych.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest rozwój wrażliwości, wyobraźni, umiejętności warsztatowych i świadomości artystycznej studentów zmierzający do wykreowania niezależnej postawy twórczej i oryginalnej artystycznej osobowości, zdolnej do samodzielnej, pogłębionej i wartościowej wypowiedzi zarówno artystycznej jak i projektowej.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne w pracowni artystycznej.

Realizacja prac domowych. Indywidualne rozmowy i korekty.

zakres tematów

Studium natury, interpretacja natury, studium malarskie modela, zadania problemowe, projekty autorskie.
Techniki malarskie: klasyczne, mieszane, eksperymentalne. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Maria Rzepińska, Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-213-4553-6
Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, Warszawa 2013 , ISBN: 978-83-62409-31-0
Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł.M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, ISBN: 9788374531269

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony z pozytywną oceną pierwszy semestr na kierunku Architektura Wnętrz.

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuk pięknych oraz świadomość plastyczną i otwartością na różnorodne zjawiska artystyczne.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzeby uczenia się i doskonalenia, jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy.

A1-K01 A1-K03
umiejętności
opiskod

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki świadomie wykorzystując własną intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę. Posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych.

Student potrafi w sposób dostateczny zrealizować określone ćwiczenia plastyczne, oraz dobrać właściwe
środki wyrazu plastycznego do ich wykonania
Jest przygotowany do kreowania własnej, wypowiedzi artystycznej
Zna i rozumie różnorodne pojęcia dotyczące złożoności na polu sztuk plastycznych

A1-U14, A1-U19
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

Student posiada elementarną wiedzę dotycząca technik malarskich.

A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9514