Katalog ECTS

Kompozycja i Modelowanie

Pedagog: mgr Marta Koniczuk

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

- obecność na zajęciach – minimum 80%,

- oddanie wszystkich wydanych zadań,

- uczestnictwo w korektach zbiorowych i indywidualnych,

- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.

Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.

 

Ocena:

Ocenę końcową stanowi średnia ocen ze wszystkich wydanych zadań.

Skala ocen: 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5

Oceniana jest: 

- poprawność rozwiązań projektowych,

- logika i klarowność przekazu,

- kreatywność,

- wartość estetyczna projektu,

- precyzja wypełnienia zakresu zadania, 

- poziom merytoryczny wykonania zadań,

- poziom wykonania ćwiczeń,

- terminowość,

- zaangażowanie 

opis przedmiotu

Zajęcia mają za zadanie przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny kompozycji płaszczyzny, cech i ekspresji formatu, ekspresji kształtu, barwy i światła w kompozycji plastycznej.
Celem zadań praktycznych jest: zastosowanie w praktyce umiejętności odkrywania i przekształcania form naturalnych w formy symboliczne. Uświadomienie wagi komunikatu wizualnego – znaczenia relacji formy i treści, czytelności przekazu. Podczas zajęć studenci adaptują zdobytą wiedzę i doświadczenia warsztatowo-techniczne do nowych technik realizacji projektów kompozycyjnych, potrafią świadomie stosować wybrane techniki, dobierając je zależnie od charakteru zadania. Zajęcia mają pobudzić umiejętność widzenia i postrzegania form i zjawisk w świecie natury i kultury. Nakłaniają do własnego, indywidualnego języka ekspresji artystycznej. Przedmiot jest wprowadzeniem do badania różnorodnych środków i metod warsztatowych adekwatnych do podejmowanych rozwiązań. Jest to przedmiot, który daje studentowi możliwość eksperymentowania, poszukiwania, kontaktu ze śladem, strukturą i fakturą. 

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu budowy formy plastycznej , osiągnięcie zamierzonego efektu plastycznego poprzez umiejętne dobranie kolorów, kształtów, proporcji, faktur. Student uczy się odpowiednio operować tymi narzędziami aby uzyskać zamierzony przez siebie efekt w postaci różnych nastrojów, uczuć, przeżyć jakich może doświadczyć odbiorca.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

realizacja zadań projektowych oraz wykłady z prezentacją

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

P. Zumthor: Myślenie Architekturą. wyd. Karakter, Kraków 2010

J. Pallasmaa: Oczy skóry. Instytut Architektury, Kraków 2012

Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury. wyd. Murator, Warszawa 1999

Lenartowicz J.K.: Słownik psychologii architektury. wyd PK, Kraków 2007

Yi Fu Tuan : Przestrzeń i miejsce. wyd. PIW, Warszawa 1987

Norberg-Schulz Ch.: Bycie, przestrzeń i architektura. wyd. Murator, Warszawa 2000

Heidegger M., Budować, myśleć, mieszkać. wyd. Czytelnik, Warszawa 1987 

Basista, A., Kompozycja dzieła architektury, UNIVERSITAS, Kraków 2006;

Szmidt B., Ład przestrzeni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981;

 Krier R., Architectural Composition, Academy Editions, 1988.

 Sir H. E. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, P.I.W., 1973.

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978
Juliusz Żurawski, O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1973

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wyd. Literackie, Kraków 1974

Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972

 

Polecane czasopisma branżowe:

Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni.

Archivolta

Detail

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
AW – K03 / AW – K05 / AW – K10
umiejętności
opiskod
AW – U01 / AW- U04 / AW – U09
wiedza
opiskod
AW – W02 / AW – W04 / AW – W14


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9517