Katalog ECTS

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Prywatnych

Pedagog: dr hab. Anna Wejkowska-Lipska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Dla przedmiotu Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz  Prywatnych zdefiniowano pięć efektów kształcenia:

- wszystkie efekty sprawdzane są na zajęciach projektowych w trakcie konsultacji i korekt lub prezentacji z poszczególnych etapów

Student, który nie oddał pracy, nie powinien zaliczyć przedmiotu, bez względu na wyniki pozostałych zaliczeń z kolejnych etapów pracy projektowej w trakcie semestru.

Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Ocena ta ma formę „ binarną” ( zaliczenie/niezaliczenie) oraz formę wybranego elementu z przyjętej wielowartościowej skali ocen ( ocena ze zbioru: 2,3, 3.5,4,4.5,5,5.5) /

opis przedmiotu

Program przedmiotu Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Prywatnych obejmuje umiejętność określania funkcji we wnętrzach skierowanych do prywatnego inwestora  oraz prawidłowego projektowania pomieszczeń zgodnie z nauką ergonomii. Podstawą nauczania jest wiedza o kształtowaniu przestrzeni i formy architektonicznej w relacji do człowieka. Zakres merytoryczny kursu zakłada zapoznanie studentów z elementami projektowania takimi jak: kształtowanie przestrzeni, proporcje i ich wzajemne relacje, materiał, faktura, światło, kolor, detal, problemy funkcji, charakter, ewentualne związki stylistyczne lub historyczne, stosunek do otoczenia i kontekstu. Umiejętność ich rozpoznawania i definiowania. Częścią programu jest również  poznanie schematów opracowywania i wykonywania prawidłowej oraz czytelnej dokumentacji  technicznej projektowanych wnętrz prywatnych, następnie  łączenie oraz wykorzystanie materiałów, stylów i operowanie kolorem we wnętrzu. Na tym etapie bardzo duża uwaga przywiązywana jest do formy zapisu projektowego wynikającego z gestu ręki oraz modelowania.  W kolejnych etapach doceniany jest przekład na zapis cyfrowy i sprawne wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii. Program pracowni preferuje analityczny proces projektowy oraz zapoznanie studentów z możliwościami wprowadzenia zmian łączących zagadnienia z różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy w opracowywanej przestrzeni wnętrz.

Program zakłada podział na bloki tematyczne: koncepcja, projekt, sporządzanie wstępnej dokumentacji projektowej.

skrócony opis przedmiotu

Program przedmiotu Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Prywatnych obejmuje umiejętność określania funkcji we wnętrzach skierowanych do prywatnego inwestora  oraz prawidłowego projektowania pomieszczeń zgodnie z nauką ergonomii. Podstawą nauczania jest wiedza o kształtowaniu przestrzeni i formy architektonicznej w relacji do człowieka. Zakres merytoryczny kursu zakłada zapoznanie studentów z elementami projektowania takimi jak: kształtowanie przestrzeni, proporcje i ich wzajemne relacje, materiał, faktura, światło, kolor, detal, problemy funkcji, charakter, ewentualne związki stylistyczne lub historyczne, stosunek do otoczenia i kontekstu. Umiejętność ich rozpoznawania i definiowania. Częścią programu jest również  poznanie schematów opracowywania i wykonywania prawidłowej oraz czytelnej dokumentacji  technicznej projektowanych wnętrz prywatnych.

sposób realizacji przedmiotu

1.Wykłady wprowadzające w problematykę ćwiczeń.

2.Prezentacje projektów w formie multimedialnej bądź szkicowej oraz wspólne ich omówienie.

3. Ćwiczenia projektowe realizowane są samodzielnie.

4.W ramach zajęć korekty i konsultacje realizowanych projektów odbywają się na forum w grupie.

zakres tematów

Tematy dotyczą realnej przestrzeni, konkretnych miejsc wymagających interwencji projektowej. Odnoszą się do miejsc i zdarzeń prowokujących studentów do podejmowania poprawnych decyzji projektowych, oraz pobudzających kreatywność w zakresie projektowania architektury wnętrz prywatnych.

Realizowane projekty dotyczą otoczenia człowieka rozumianego jako wnętrze mieszkalne oraz wnętrze przestrzeni prywatnej w tym również indywidualne miejsce pracy, miejsce odpoczynku i inne. W semestrze wydawane jest zadanie wprowadzające – 2 – tygodniowe związane z głównym tematem semestralnym oraz główne zadanie projektowe kończące całościową pracę w semestrze.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

-  NEUFERT E., Neufert.Podręcznik Projektowania Architektoniczno – Budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa, ISBN:83-213-4265-5,

 -  RASMUSSEN S.E.,  Odczuwanie architektury,  wydawnictwo Murator, Warszawa

 -  ZUMTHOR P. ,  Myślenie Architekturą,  wydawca: Birkhäuser GmbH                                                  

 -  NORBERT-SHULTZ CH.,  Bycie, przestrzeń i architektura, wydawnictwo Murator,W-w

 -  PALLASMAA J.,  Oczy Skóry,  wyd. john wiley & sons, 2005

 -  HALL E.,  Ukryty wymiar,  Anchor Books, 1996  

 -  SZPARKOWSKI Z.: 1993, Zasady kształtowania przestrzeni i formy architektonicznej., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa  

  - GRANDJEAN E., 1978 : Ergonomia mieszkania, Arkady                                                                                                                 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończenie dwóch semestrów studiów licencjackich.Wskazane jest, aby student ukończył je na Kierunku Architektura Wnętrz.

założenia wstępne

Kurs zakłada, że jego uczestnik posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje wynikające ze studiów licencjackich w dyscyplinie tzw. sztuk projektowych.

Znajomość rysunku technicznego, umiejętność  zdobywania, gromadzenia i w świadomego interpretowania informacji.
znajomość pojęć procesu projektowego, wyodrębnianie jego elementów i na podstawie tej wiedzy zaplanowanie następujących po sobie etapów pracy projektowej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

AW – K03
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych

AW – U09
wiedza
opiskod

- zna reguły analizy funkcjonalnej obiektów reprezentujących różnorodne przeznaczenie

- posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych

- zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej

AW - W05; AW - W08; AW – W25;


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 60 9 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9536