Katalog ECTS

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Publicznych

Pedagog: dr Tomasz Zmyślony

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie — wymagania podstawowe:

- obecność na zajęciach – minimum 80%,
- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.
- oddanie wszystkich wydanych zadań,
- uczestnictwo w korektach zbiorowych i indywidualnych,
- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.

Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.

Ocena:

Ocenę końcową stanowi średnia ocen ze wszystkich wydanych zadań.
Skala ocen: 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5
Oceniana jest: poprawność rozwiązań projektowych, logika i klarowność przekazu, kreatywność, wartość estetyczna projektu, precyzja wypełnienia zakresu zadania, poziom merytoryczny wykonania zadań, poziom wykonania ćwiczeń, terminowość, zaangażowanie

wymagania podstawowe (ocena dostateczna):

poprawne przygotowanie ćwiczeń, praca projektowa i jej zapisu na poziomie kwalifikującym do publicznej prezentacji na przeglądzie, wystawie ASP w Gdańsku.

wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej):

j.w. oraz dodatkowo: umiejętność przeprowadzania analizy, przygotowanie poprawnej dokumentacji w zakresie rysunków odręcznych, modelowania i rysunków technicznych.

wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra, celująca):

Duże zaangażowanie w poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zawarte w zadaniach.
Bardzo dobra umiejętność formułowania myśli w piśmie i mowie.
Wysoki poziom merytoryczny wykonania ćwiczeń oraz wysoki poziom opanowanego warsztatu projektanta.
Ponadprzeciętne umiejętności prezentacji odpowiedzi projektowych.

 

opis przedmiotu

Celem zajęć przedmiotu Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Publicznych jest wykształcenie studenta, który w momencie ukończenia kursu pod względem umiejętności, wiedzy i metod zdolny będzie przystąpić do bardziej zaawansowanych zadań w specjalistycznych pracowniach projektowych.

Każde zadanie projektowe kończy się autorską publiczną prezentacją. Całość (zawierająca: szkice, opis, rysunki techniczne, model/makieta przestrzenna, wizualizacje) przedstawiona w prezentacji multimedialnej i na wydrukowanych planszach uzupełniona ustną wypowiedzią autora.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, zajęcia terenowe, ćwiczenia, konsultacje, prezentacje.

Ćwiczenia: rysunkowe, projektowe, kompozycyjne, konstrukcyjne.

zakres tematów

Zadania realizowane w ramach kursu dotyczyć będą m.in. szeroko pojętych przestrzeni i wnętrz publicznych m.in. edukacyjnych, wystawienniczych czy komercyjnych. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

P. Zumthor:  Myślenie Architekturą. wyd. Karakter, Kraków 2010

J. Pallasmaa: Oczy skóry. Instytut Architektury, Kraków 2012

S. E. Rasmussen: Odczuwanie architektury. wyd. Murator, Warszawa 1999

Yi Fu Tuan: Przestrzeń i miejsce. wyd. PIW, Warszawa 1987

Ch. Norberg-Schulz: Bycie, przestrzeń i architektura. wyd. Murator, Warszawa 2000

E. Hall: Bezgłośny język. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1987

J.K. Lenartowicz: Słownik psychologii architektury. wyd PK, Kraków 2007

E. Neufert: Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd. Arkady, Warszawa 2012

T. Maj: Zawodowy rysunek budowlany. Warszawa 2006

J. Mazur, A. Tofiluk: Rysunek budowlany. Warszawa 2008

 

Czasopisma branżowe:

Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni.

Archivolta

Detail

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

przyjęcie na III. semestr studiów I. stopnia na kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi
je wykorzystać w następnych pracach. Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

A1 – K02
umiejętności
opiskod

Potrafi dokonać wyboru odpowiednich form rozmieścić je w przestrzeni zgodnie z założonym celem, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych.

A1 – U15 / A1- U16
wiedza
opiskod

Zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego. Posiada wiedzę dotyczącą reguł kompozycji architektonicznej
i sposobów kształtowania przestrzeni.

A1 – W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 60 9 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9537