Katalog ECTS

Techniki Projektowe (materiał, forma, światło, kolor) - ćwiczenia

Pedagog: mgr Małgorzata Stankiewicz

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wymagania podstawowe( stopnie dostateczne)

Obecność na zajęciach, przeciętna sprawność wykonywania ćwiczeń.

Wymagania rozszerzone ( stopnie dobre)

Duże umiejętności w wykonywanych ćwiczeniach, zaangażowanie studenta w pracę.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Osoba kończąca naukę powinna posiadać wiedzę dotyczącą reguł kompozycji architektonicznej i sposobów kształtowania przestrzeni, oraz znać i rozumieć prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych dla architektury.

Cel kształcący: Student, powinien potrafić wykorzystać umiejętności ekspresji artystycznej  z zakresu sztuk plastycznych w kształtowaniu rozwiązań projektowych, oraz potrafić dokonać wyboru odpowiednich form i rozmieścić je w przestrzeni zgodnie z założonym celem, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych.

Cel praktyczny: Absolwent kursu powinien umieć zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje, oraz posiadać umiejętność współdziałania i współpracy w ramach prac zespołowych. 

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest wykształcenie studenta, który po ukończeniu kursu będzie w stanie świadomie i odpowiedzialnie wykorzystywać zakres zdobytej wiedzy i umiejętności w następnych latach kształcenia i da podstawy do funkcjonowania na polu zdobytego zawodu.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, zajęcia plenerowe

zakres tematów

Ćwiczenia rysunkowe, kompozycyjne.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Hall E. T. : Ukryty Wymiar, Wyd. Muza Warszawa 1997

Neufert, Podręcznik projektowania architektonicznego, Wyd. Arkady, Warszawa 2007

Prasa branżowa.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

jest zdolny do elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się umiejętności

umiejętności
opiskod

potrafi wykorzystać umiejętności ekspresji artystycznej z zakresu sztuk plastycznych w kształtowaniu rozwiązań projektowych.

wiedza
opiskod

Posiada wiedzę dotyczącą reguł i kompozycji brył przestrzennych na płaszczyźnie.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9539