Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: dr Marek Wrzesiński

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Każdy semestr zajęć z zakresu malarstwa kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia danego semestru są:

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych oraz problemowych z zakresu malarstwa (studium martwej natury; studium modela, studium modela w kontekście martwej natury)
- obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, indywidualne zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach pracowni, poziom oraz wartość artystyczna prac i postępy dokonane w danym semestrze.

opis przedmiotu

Celem kształcenia podstawowego w zakresie malarstwa jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów malarskich. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii malarstwa. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji malarskiej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice malarskie aż do końcowej realizacji całego utworu malarskiego. W trakcie pracy szczególny nacisk kładziony jest na takie podstawowe pojęcia oraz środki ekspresji jak: barwa – kolor - światłocień; kompozycja – otwarta, zamknięta, kompozycja – dynamiczna, statyczna; temperatura koloru, faktura, plama, ślad malarski, gest, ekspresja, przestrzeń.

skrócony opis przedmiotu

Indywidualne kształcenie w zakresie podstawowych technik malarskich. Przybliżanie studentowi zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki światłocienia, koloru, plamy oraz budowania przestrzeni w obrazie. Kształtowania umiejętności pracy studenta od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne do samodzielnej realizacji malarskiej. Pogłębianie zdolności oraz umiejętności manualnych oraz warsztatowych. Zgłębianie takich pojęć jak: kompozycja, forma i przestrzeń w malarstwie. Kształtowanie świadomości poprzez indywidualną, systematyczną pracę i samodzielne poszukiwania. Przełożenie powyższych zagadnień, pojęć i wiedzy na świadomą umiejętność realizacji zadań studyjnych w pracowni – ogólnych oraz tematycznych, zaproponowanych przez prowadzących.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot z zakresu malarstwa realizowany jest w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei rysunkowych, prac i realizacji rysunkowych wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

zakres tematów

- praca z zadaniami studyjnymi realizowanymi w pracowni (studium martwej natury, studium aktu, modela, studium postaci w kontekście przestrzeni)
- praca z zadaniami proponowanymi przez prowadzących ( zadania problemowo – tematyczne, studium – interpretacja, szkice rysunkowe, koncepcyjne martwej natury, postaci oraz aktu)
- konsultacje, korekty autorskich projektów studentów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- P. Kawiecki, J. Tarnowski „Aksjologiczne spektrum sztuki”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”
- J. Berger „O patrzeniu”,
- L. da Vinci „Traktat o malarstwie”,
- G. R. Hocke „Świat jako labirynt”,
- H. Wolfflin „Podstawowe pojęcia historii sztuki”
- D. Hockney, M. Gayford „Historia obrazów”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W miarę możliwości plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie z oceną pozytywną Podstaw Malarstwa.

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych oraz podstawową wiedzę z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Student samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02

Student jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Student posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05

Student posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K09 MJ_K10
umiejętności
opiskod


Student dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14

Student umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15,A1_U16

Student potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12,A2_U13

Student umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

Student jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

Student posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19,A1_U20

Student ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21

Student posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1_U23

Student zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U15 MJ_U17
wiedza
opiskod

Student ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Student posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11

Student zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

Student posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

Student potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9570