Katalog ECTS

Podstawy projektowania architektury wnętrz II

Pedagog: dr hab. Anna Wejkowska-Lipska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Dla przedmiotu Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz zdefiniowano pięć efektów kształcenia:

- wszystkie efekty sprawdzane są na zajęciach projektowych w trakcie konsultacji i korekt lub prezentacji z poszczególnych etapów

Student, który nie oddał pracy, nie powinien zaliczyć przedmiotu, bez względu na wyniki pozostałych zaliczeń z kolejnych etapów pracy projektowej w trakcie semestru.

Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Ocena ta ma formę „ binarną” ( zaliczenie/niezaliczenie) oraz formę wybranego elementu z przyjętej wielowartościowej skali ocen ( ocena ze zbioru: 2,3, 3.5,4,4.5,5,5.5) /

 

 

opis przedmiotu

II Pracownia Podstaw Architektury Wnętrz to architektoniczne laboratorium nowych form i znaczeń. LAB_2 to miejsce humanistycznych postaw twórczych gdzie kanwą dydaktyczną jest na wstępie tworzenie wyobrażeń o przestrzeni, wynikających z obserwacji otaczającej rzeczywistości, nauki świadomego wykorzystywania doświadczeń osobistych, wzbudzanie zaufania do własnej podświadomości, rejestrowanie i analiza abstrakcyjnych skojarzeń wszelkiego pochodzenia, a w finalnym efekcie przełożenie tego na prawidłowy, czytelny zapis projektowy. Pracownia jest ulokowana między projektowaniem architektury wnętrz i projektowaniem analitycznym. W przestrzeni, którą kreują projektanci najważniejszy jest człowiek i to jemu dedykowane są projekty architektury wnętrz prywatnych i publicznych realizowane w tej pracowni. Niemniej jednak wartość projektowanych przestrzeni nie kończy się na ich użyteczności, ale posiada pierwiastek o charakterze percepcyjnym, wielowymiarowym i kreacyjnym. Szeroka wyobraźnia, nabyta wiedza techniczna i projektowa oraz zdrowy rozsądek pozwala opanować pojawiające się niekiedy fałszywe kanony, dlatego cenny jest na wstępnym etapie zapis projektowy wynikający z gestu ręki oraz makietowanie w skali odpowiadającej możliwościom jej bezpośredniej modyfikacji, bowiem tradycyjne narzędzia znakomicie przekazują i obrazują dyspozycje umysłu, nadając wizji charakter autorski i spontaniczny. Przeplatanie ze sobą wielu technik przekazu i prezentacji, stwarza pole rozwijania umiejętności kreacji i autorskiego języka projektowego oraz odnajdywania emocji w przestrzeni projektowanego podmiotu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Cele poznawcze, które stawia II Pracownia Projektowania Podstaw Architektury Wnętrz to :

- poszerzanie procesów poznawczych o nowe doświadczenia w sposobach odczuwania architektury i myślenia o strukturach wspierających relacje przestrzenne                                                                                                                                                            - wzbudzenie zainteresowania wielowymiarowością przestrzeni architektonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                            - promowanie wśród młodych projektantów, świadomej aktywizacji w przestrzeń architektoniczną i uwrażliwienie na złożoność jej odbioru przez użytkowników oraz odkrywanie zjawisk w niej zachodzących                                                                                             - poszerzanie wiedzy w zakresie percepcji oraz umiejętności ustalania wspólnego celu twórczego

 

 

 

skrócony opis przedmiotu

II Pracownia Podstaw Architektury Wnętrz to architektoniczne laboratorium nowych form i znaczeń. LAB_2 to miejsce humanistycznych postaw twórczych gdzie kanwą dydaktyczną jest na wstępie tworzenie wyobrażeń o przestrzeni, wynikających z obserwacji otaczającej rzeczywistości, nauki świadomego wykorzystywania doświadczeń osobistych, wzbudzanie zaufania do własnej podświadomości, rejestrowanie i analiza abstrakcyjnych skojarzeń wszelkiego pochodzenia, a w finalnym efekcie przełożenie tego na prawidłowy, czytelny zapis projektowy. Pracownia jest ulokowana między projektowaniem architektury wnętrz i projektowaniem analitycznym. W przestrzeni, którą kreują projektanci najważniejszy jest człowiek i to jemu dedykowane są projekty architektury wnętrz prywatnych i publicznych realizowane w tej pracowni. Niemniej jednak wartość projektowanych przestrzeni nie kończy się na ich użyteczności, ale posiada pierwiastek o charakterze percepcyjnym, wielowymiarowym i kreacyjnym. Szeroka wyobraźnia, nabyta wiedza techniczna i projektowa oraz zdrowy rozsądek pozwala opanować pojawiające się niekiedy fałszywe kanony, dlatego cenny jest na wstępnym etapie zapis projektowy wynikający z gestu ręki oraz makietowanie w skali odpowiadającej możliwościom jej bezpośredniej modyfikacji, bowiem tradycyjne narzędzia znakomicie przekazują i obrazują dyspozycje umysłu, nadając wizji charakter autorski i spontaniczny. Przeplatanie ze sobą wielu technik przekazu i prezentacji, stwarza pole rozwijania umiejętności kreacji i autorskiego języka projektowego oraz odnajdywania emocji w przestrzeni projektowanego podmiotu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia:

Ćwiczenia projektowe realizowane samodzielnie bądź w zespołach. W ramach zajęć korekty i konsultacje realizowanych projektów. Konsultacje odbywają się grupach.

 

Celem jest:

- nauczenie świadomego zdobywania i wykorzystywania wiedzy z różnych obszarów nauk i sztuk

- posługiwanie się narzędziami projektowymi

- samodzielne opracowanie dokumentacji projektowej

- umiejętność prezentacji projektowej

 

 

zakres tematów

Tematy dotyczą realnej przestrzeni, konkretnych miejsc wymagających interwencji projektowej. Odnoszą się do miejsc i zdarzeń prowokujących studentów do podejmowania poprawnych decyzji projektowych, oraz pobudzających kreatywność w zakresie projektowania architektury i architektury wnętrz.

Realizowane projekty dotyczą otoczenia człowieka rozumianego jako wnętrze mieszkalne i użyteczności publicznej, miejsce pracy, miejsce odpoczynku, rekreacji. W semestrze wydawane jest zadanie wprowadzające – 2 – tygodniowe związane z głównym tematem semestralnym oraz główne zadanie projektowe kończące całościową pracę w semestrze.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- E. NEUFERT, Neufert.Podręcznik Projektowania Architektoniczno – Budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa,    

- S.E. RASMUSSEN, Odczuwanie architektury, wydawnictwo Murator, Warszawa

- P. ZUMTHOR, Myślenie Architekturą, wydawca: Birkhäuser GmbH

- CH. NORBERT-SHULTZ, Bycie, przestrzeń i architektura, wydawnictwo Murator, Warszawa

- J. PALLASMAA, Oczy Skóry, wyd. John Wley & Sons, 2005

- E. HALL, Ukryty wymiar, Anchor Books, 1996

- Z. SZPARKOWSKI,Zasady kształtowania przestrzeni i formy architektonicznej., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy / not applicable

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończenie czterech semestrów studiów licencjackich w dyscyplinie sztuk projektowych. Wskazane jest, aby student ukończył je na Kierunku Architektury Wnętrz.

założenia wstępne

Kurs zakłada, że jego uczestnik posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje wynikające ze studiów licencjackich w dyscyplinie tzw. sztuk projektowych.

  • Znajomość rysunku technicznego, umiejętność  zdobywania, gromadzenia i w świadomego interpretowania informacji
  • znajomość pojęć procesu projektowego, wyodrębnianie jego elementów i na podstawie tej wiedzy zaplanowanie następujących po sobie etapów pracy projektowej

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych - AW - K04

umiejętności
opiskod

posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem systemów CAD, z dbałością o czytelność przekazu - AW - U15

 

 

wiedza
opiskod

- posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych - AW - W08

 

- zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej - AW - W25

 

- zna i rozumie rolę i znaczenie technicznych i technologicznych uwarunkowań projektowania w wybranych obszarach sztuk projektowych - AW - W20

 Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 9 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9584