Katalog ECTS

Podstawy projektowania architektury wnętrz IV

Pedagog: dr Tomasz Zmyślony

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie — wymagania podstawowe:

- obecność na zajęciach – minimum 80%,
- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.
- oddanie wszystkich wydanych zadań,
- uczestnictwo w korektach zbiorowych i indywidualnych,
- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.

Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.

Ocena:

Ocenę końcową stanowi średnia ocen ze wszystkich wydanych zadań.
Skala ocen: 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5
Oceniana jest: poprawność rozwiązań projektowych, logika i klarowność przekazu, kreatywność, wartość estetyczna projektu, precyzja wypełnienia zakresu zadania, poziom merytoryczny wykonania zadań, poziom wykonania ćwiczeń, terminowość, zaangażowanie

wymagania podstawowe (ocena dostateczna):

poprawne przygotowanie ćwiczeń, praca projektowa i jej zapisu na poziomie kwalifikującym do publicznej prezentacji na przeglądzie, wystawie ASP w Gdańsku.

wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej):

j.w. oraz dodatkowo: umiejętność przeprowadzania analizy, przygotowanie poprawnej dokumentacji w zakresie rysunków odręcznych, modelowania i rysunków technicznych.

wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra, celująca)

Duże zaangażowanie w poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zawarte w zadaniach.
Bardzo dobra umiejętność formułowania myśli w piśmie i mowie.
Wysoki poziom merytoryczny wykonania ćwiczeń oraz wysoki poziom opanowanego warsztatu projektanta.
Ponadprzeciętne umiejętności prezentacji odpowiedzi projektowych. 

 

opis przedmiotu

Program pracowni ma na celu kształtowanie u studentów dojrzałych postaw i zasad, opartych na wrażliwości, odpowiedzialności moralnej wobec środowiska, przyszłych użytkowników oraz dziedzictwa i kultury.
W momencie ukończenia kursu pod względem umiejętności, wrażliwości, wiedzy i metod absolwent zdolny będzie przystąpić do wyzwań projektowych w specjalistycznych pracowniach projektowych.

Cel poznawczy: Osoba kończąca naukę powinna posiadać umiejętność posługiwania się różnorodnymi środkami kształtowania przestrzeni w celu osiągania założonych celów projektowych.
Cel kształcący: Absolwent / -ka kursu powinna opanować język i zespół pojęć pozwalający na publiczne, precyzyjne i zrozumiałe prezentowanie swoich zamierzeń oraz projektów.
Cel praktyczny: W zakresie umiejętności warsztatowych zakres nabytej wiedzy to opanowanie zasad przygotowania dokumentacji i prezentacji projektu, nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemow projektowych wynikających z relacji człowieka z przestrzenią.

Każde zadanie projektowe kończy się autorską publiczną prezentacją. Całość (zawierająca: szkice, opis, rysunki techniczne, model/makieta przestrzenna, wizualizacje) przedstawiona w prezentacji multimedialnej i na wydrukowanych planszach uzupełniona ustną wypowiedzią autora.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, zajęcia terenowe, ćwiczenia, konsultacje, prezentacje.

Ćwiczenia: rysunkowe, projektowe, kompozycyjne, konstrukcyjne.

zakres tematów

Zależne od poziomu grupy zadania będą dotyczyć przestrzeni publicznych i prywatnych z naciskiem na kontekst miejsca i czasu oraz poszanowanie środowiska.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

P. Zumthor: Myślenie Architekturą. wyd. Karakter, Kraków 2010

J. Pallasmaa: Oczy skóry. Instytut Architektury, Kraków 2012

S. E. Rasmussen: Odczuwanie architektury. wyd. Murator, Warszawa 1999

J.K. Lenartowicz: Słownik psychologii architektury. wyd PK, Kraków 2007

Yi Fu Tuan : Przestrzeń i miejsce. wyd. PIW, Warszawa 1987

Ch. Norberg-Schulz: Bycie, przestrzeń i architektura. wyd. Murator, Warszawa 2000

M. Heidegger : Budować, myśleć, mieszkać. wyd. Czytelnik, Warszawa 1987

A. Basista: Kompozycja dzieła architektury. Warszawa 2006

E. Hall: Bezgłośny język. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1987.

W. Rybczyński: Dom. Krótka historia idei. przeł. K. Husarska, Gdańsk ,wyd. Wydawnictwo Marabut, Warszawa:  1996.

U. Eco:  Semiologia życia codziennego. przeł. P. Salwa, J. Ugniewska, wyd. Czytelnik,Warszawa, 1999.

 

Polecane czasopisma branżowe:

Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni.

Archivolta

Detail

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Przyjęcie na V. semestr studiów I. stopnia na kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi
je wykorzystać w następnych pracach. Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

A2-K04
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go
do zmieniających się potrzeb i możliwości.

A2-U16
wiedza
opiskod

Zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego.

Posiada wiedzę dotyczącą reguł kompozycji architektonicznej, sposobów kształtowania przestrzeni i analizy funkcjonalnej.

A2-W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 9 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9591