Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. Marek Model
Asystent/ci: dr hab. Sławomir Lipnicki

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ćwiczenia praktyczne w zakresie rysunku i malarstwa.
Indywidualne analizy i korekty.
Wskazywanie i ujawnianie odrębności i początków własnego języka plastycznego. Ocena świadomości artystycznej i wartości plastycznych.

Zaliczenie kończy się  oceną końcową.

opis przedmiotu

Podstawy malarstwa i widzenia po przez malarstwo, są najważniejszym elementem kształcenia w pracowni.
Przyjęte przez prowadzącego cele i metody, stanowią o procesie dochodzenia przez studentów do autonomicznej i dojrzałej formy wypowiedzi malarskiej.
Ich strategia, forma, jest wzajemnym odniesieniem się do indywidualnego rozwoju każdego ze studentów.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Cele przedmiotu to:

- opanowanie podstawowych umiejętności komponowania konstruowania rysunku w oparciu o naturę

- rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji natury jako warunku rzetelnego budowania obrazu- rozwijanie umiejętności percepcji

- analiza wzajemnych stosunków, różnych elementów (kontrasty)

- kształcenie postawy kreacyjnej (Inicjatywa twórcza)

- wybór odpowiednich środków artystycznych do realizacji własnych koncepcji artystycznych

- kształcenie w zakresie szeroko rozumianej kultury plastycznej, analizowanie składników dzieł sztuki pochodzących z różnych epok.

- Kształcenie myślenia analitycznego

- Rozwijanie indywidualnych cech wyrazu i naturalnych predyspozycji studentów.

- Rozwijanie umiejętności wykonawczych

- komponowanie przestrzeni malarskiej, praktyczne ćwiczenia z barwą i kolorem, uświadomienie studentów o tym że kolor nie tylko barwi przedmiot lecz ma znaczenie samodzielne.

- Praktyczne poznanie różnych narzędzi i technik rysunkowych i malarskich

- Nauka pokory w stosunku do wykonywanej pracy

- rozwijanie intuicji artystycznej

- autokrytyka ( zdolność obiektywnego oceniania własnych postępów

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

lektury obowiązkowe:

Władysław Strzemiński. Teoria widzenia. / Wydawnictw Literackie / Kraków 1958

Maria Rzepińska Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970

John Gage, Kolor i kultura. Teorie i znaczenie Koloru od Antyku do Abstrakcji, Universitas, Kraków 2008

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach,    WAiF, Warszawa 1978

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł.M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

lektury uzupełniające:

Ernst H. Gombrich , Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. Jan Zarański, PIW, Warszawa 1981

Roman Ingarden , O budowie obrazu, w: Studia z estetyki, t. II, PWN, Warszawa 1966, s. 7-118

J. Courtine, C Haroche, Historia Twarzy, Słowo Obraz Terytoria,Gdańsk 2007

John Berger, Sposoby Widzenia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997

Wasyl Kandyński,  Punkt, linia i płaszczyzna, PIW, Warszawa 1986        

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach jest kwalifikacja na studia na kierunku malarstwo.

założenia wstępne

Punktem wyjścia do realizacji treści przedmiotu, są wcześniej nabyte umiejętności związane z malarstwem pozwalające na zdanie egzaminu wstępnego na wydział malarstwa. Także, na poziomie szkoły średniej, ogólne wiadomości z dziedziny kultury i sztuki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie


2.Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
3.Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
4.Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy
5.Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych
6.Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K09 MJ_K10
umiejętności
opiskod

Student:
1.Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne
2.Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych
3.Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne
4.Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych
5.Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami
6.Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych
7.Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni
8.Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
9.Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U15 MJ_U17
wiedza
opiskod

Student:

1.Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych
2.Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego
3.Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego
4.Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę
5.Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.1 o 90 7 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9598