Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Każdy semestr zajęć z zakresu malarstwa kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia danego semestru są:

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych oraz problemowych z zakresu rysunku (studium martwej natury; studium modela, studium modela w kontekście martwej natury)
- obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, indywidualne zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach pracowni, poziom oraz wartość artystyczna prac i postępy dokonane w danym semestrze.

opis przedmiotu

Celem kształcenia podstawowego w zakresie malarstwa jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii malarstwa. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji rysunkowej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice malarskie aż do końcowej realizacji całego utworu malarskiego. W trakcie pracy szczególny nacisk kładziony jest na takie podstawowe pojęcia oraz środki ekspresji jak: kolor – barwa - światłocień; kompozycja – otwarta, zamknięta, kompozycja – dynamiczna, statyczna; struktura, plama, ślad malarski, gest, ekspresja, przestrzeń.

skrócony opis przedmiotu

Indywidualne kształcenie w zakresie podstawowych technik malarskich. Przybliżanie studentowi zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki światłocienia, koloru, barwy, plamy oraz gestu w malarstwie. Kształtowania umiejętności pracy studenta od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne do samodzielnej realizacji malarskiej. Pogłębianie zdolności oraz umiejętności manualnych oraz warsztatowych. Zgłębianie takich pojęć jak: kompozycja, temperatura, forma i przestrzeń w malarstwie. Kształtowanie świadomości poprzez indywidualną, systematyczną pracę i samodzielne poszukiwania. Przełożenie powyższych zagadnień, pojęć i wiedzy na świadomą umiejętność realizacji zadań studyjnych w pracowni – ogólnych oraz tematycznych, zaproponowanych przez prowadzących.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot z zakresu malarstwa realizowany jest w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei, prac i realizacji malarskich wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

zakres tematów

- praca z zadaniami studyjnymi realizowanymi w pracowni (studium martwej natury, studium aktu, modela, studium postaci w kontekście przestrzeni)
- praca z zadaniami proponowanymi przez prowadzących ( zadania problemowo – tematyczne, studium – interpretacja, szkice malarskie, koncepcyjne martwej natury, postaci oraz aktu)
- konsultacje, korekty autorskich projektów studentów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”,
- L. da Vinci „Traktat o malarstwie”,
- H. Wolfflin „Podstawowe pojęcia historii sztuki”
- D. Hockney, M. Gayford „Historia obrazów”

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W miarę możliwości plenery pracowniane.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie z oceną pozytywną Podstaw Malarstwa.

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu malarstwa, zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych oraz podstawową wiedzę z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę. A1-U14

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych. A1-U15 A1-U16

Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych. A1-U21

 

AW-U01; AW-U05; AW-U08;
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn oraz kompozycji kolorystycznych. A1-W10

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych. A1-W10

AW-W02; AW-W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9612