Katalog ECTS

Podstawy projektowania architektury wnętrz III

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny pracy dyplomowej i dopuszczenie do obrony jest wypełnienie założeń efektów kształcenia. Prowadzi do tego realizacja zadań stawianych studentowi w trakcie całego semestru. Temat pracy semestralnej przedstawiony zostanie na początku semestru, a poszczególne etapy (zadania) realizowane będą zgodnie z harmonogramem i oceniane. Ocena końcowa będzie wynikową ocen za poszczególne etapy, z tym że ocena ostatecznego efektu pracy w postaci plansz i pracy pisemnej  stanowić będzie 70%. Pod uwagę przy ocenianiu brane będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusjach, kreatywne podejście do zadań, operowanie czytelnym przekazem myśli projektowej. 

opis przedmiotu

Zadaniem dydaktycznym pracowni jest przedstawienie poszczególnych etapów procesu projektowego, w architekturze wnętrz, na przykładzie zadanej konkretnej przestrzeni.  W pracy dyplomowej student przechodzi od analizy tematu pod względem wymagań formalno - prawnych i narzuconych przez inne branże, pierwszych szkiców koncepcyjnych, po efekt finalny przedstawiony na planszach. Równolegle przygotowuje pracę pisemną, obejmującą teoretyczne zagadnienia od założeń projektowych, inspiracji, poprzez analizę dotychczasowych rozwiązań po opis własnej drogi projektowej. Zapoznaje się z rzeczywistością materiałową i technologiczną uczy się intuicyjnych i racjonalnych metod rozwiązań problemów projektowych. Przygotowuje się do obrony pracy dyplomowej i pełnienia w przyszłości roli projektanta wnętrz. 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe uzupełnione wykładami, ćwiczenia klauzurowe połączone z dyskusją nad rozwiązaniami projektowymi.

zakres tematów

W pracowni zajmujemy się architekturą wnętrz biurowych związanych z przemysłem. Rozpoczynamy od rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych całej opracowywanej przestrzeni, po rozwiązania pojedynczych wnętrz, detali, mebli.  Zadaniem jest  wybór formy zgodnej ze specyfiką danej branży. Projekt końcowy ma być rozwiązaniem zadania postawionego przez hipotetycznego inwestora.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ernst Neufert Podręcznik projektownia architektoniczno - budowlanego, najnowsze wydanie.
3. Lesław Giełdowski Konstrukcje mebli część 1 i część 2 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony V semestr studiów na kierunku Architektura Wnętrz

założenia wstępne

nie dotyczy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje
- potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

AW-K03 A1-K02 AW-K04 A1-K02, A1-K04
umiejętności
opiskod

- potrafi dokonać wyboru odpowiednich form i rozmieścić je w przestrzeni zgodnie z założonym celem, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych.
- posiada umiejętności zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

AW-U03 A1-U15 A1-U-17 AW-U09 A1-U19
wiedza
opiskod

- zna reguły analizy funkcjonalnej obiektów reprezentujących różnorodne przeznaczenia.
- posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych, oraz podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w obranych obszarach sztuk projektowych

AW-W05 A1-W10 AW-W06 A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 d 60 12 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9626