Katalog ECTS

Technologia sztuki włókna

Pedagog: prof. dr hab. Aleksander Widyński

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, przedstawienie na przeglądzie wszystkich ćwiczeń zaplanowanych w semestrze.

opis przedmiotu

Pracownia Sztuki Włókna należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. W ramach technologii sztuka włókna / technologii sztuka włókna w przestrzeni publicznej, kształcenie odbywa się na III,IV i V semestrze. W czasie jednego semestru student wykonuje miniaturę gobelinu klasyczną techniką tkacką oraz projekt raportu do druku na tkaninie, inne zadania dotyczą technologii i sposobów scalania różnych materiałów włóknistych. Projekty, omawiane są w czasie indywidualnych rozmów lub na forum pracowni w ramach korekty. Prace pokazywane są na przeglądach semestralnych.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń, Student otrzymuje podstawową wiedzę teoretyczna oraz praktyczną z zakresu technologii sztuki włókna oraz druku na tkaninie. Po odbyciu całego cyklu zajęć student samodzielnie potrafi zastosować wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie do własnej pracy artystycznej.

sposób realizacji przedmiotu

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu studenta.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
2. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
3. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
4. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Student II roku po ukończeniu 2 semestru.

założenia wstępne

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
umiejętności
opiskod

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się  efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
wiedza
opiskod

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

 

 

MJ_W01 MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9634