Katalog ECTS

Marketing

Pedagog: dr inż. Wioleta Kucharska

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

obecność na wykładach zgodnie z regulaminem ASP + realizacja zadań; 51% punktów z zadań uprawnia do zaliczenia przedmiotu

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zbudowanie postawy pro-rynkowej w oparciu o przykład dominującego w obecnej gospodarce sektora usług. Wyjaśnienie istoty pojęcia marki osobistej (Peters 1997) ma znaczenie dla świadomego gromadzenia "kapitału relacji", także stanowi jeden z istotnych celów przedmiotu. Przekazanie wiedzy z zakresu kreowania marki personalnej a także ćwiczenie umiejętności jej kreowania przez uczestników zajęć również wpisuje się w zakres przedmiotu. Pojęcie Personal branding nabrało istotnego znaczenia w gospodarce sieciowej. Marka osobista, analogicznie do komercyjnej, wymaga zgromadzenia kapitału w umysłach znajomych i współpracowników. Kreowanie reputacji własnej marki osobistej w dobie gospodarki sieciowej, w tym mediów społecznościowych, jest istotne. Świadome kreowanie pożądanego wizerunku osobistego, opartego o wiarygodne, spójne informacje celem generowania przychodów i rozwoju osobistego na drodze realizacji ambitnych wyzwań zawodowych, jest popularne wśród profesjonalistów (Kang 2013) i tzw. „pracowników wiedzy ”. Idea personal branding pozostaje w zgodzie z naturą człowieka, który ma w sobie potrzebę przynależności i uznania. Sieci relacji, w które jest uwikłany dzisiejszy pracownik wiedzy, bywają trwałe i oparte o zaufanie, jednakże w dużej mierze bywają tymczasowe. Świadomość tej tymczasowości sprawia, iż zaufanie nie zawsze jest najsilniejszym fundamentem relacji w przeciwieństwie do spodziewanej symetrii korzyści. Personal branding, to nowoczesna forma afirmacji. Tymczasowość relacji „peer to peer” w gospodarce sieciowej wymusza funkcjonowanie pracownika wiedzy jako niezależnej marki osobistej, której reputacja ma znaczenie w procesie sieciowego kreowania wartości.
The aim of the course is to explain the essence of the concepts of: marketing, marketing of services and personal branding (Peters 1997), and also the transfer of the knowledge connected with the subject and finally training ability to create a personal brand by the course participants.

 

skrócony opis przedmiotu

1. Cel poznawczy:
Zapoznanie studentów z teorią przedmiotu popartą przykładami praktycznymi.
2. Cel kształcący:
Uświadomienie, iż usługi dominują na bieżącym rynku a tymczasowość relacji „peer to peer” w gospodarce sieciowej wymusza funkcjonowanie pracownika wiedzy jako niezależnej marki osobistej, której reputacja ma znaczenie w procesie sieciowego kreowania wartości, co przekłada się na sukces osobisty.
3. Cel praktyczny:
Umiejętność świadomej kreacji oferty rynkowej i własnej marki.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład + zadania projektowe

zakres tematów

zagadnienia: marketing: istota i zarządzanie, marketing usług, marka, strategia marki, koncepcja marki, kapitał, siła, wartość marki, otoczenie rynkowe, konkurencja, gospodarka sieciowa

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Marketing plans for service businesses, McDonald, M. & Payne A.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczone poprzednie semestry
previous semesters classified

założenia wstępne

umiejętność czytania w języku angielskim
reading in English

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student posiada postawę pro-rynkową. AW2-K01

The student presents the pro-market attitude. AW2-K01

AW2-K01
umiejętności
opiskod

Student potrafi zaprojektować i rozwijać własną markę personalną. Potrafi zaprezentować siebie i efekty swojej pracy. AW2-U09, AW2-U17
The student can create and develop his own personal brand. Student can present himself and results of his own work as well. AW2-U09, AW2-U17

AW2-U09, AW2-U17
wiedza
opiskod

Student wie na czym polega orientacja rynkowa i jakie ona ma znaczenie w jego przyszłym życiu zawodowym.

Student understands the marketing orientation meaning for his/her professional life.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9660