Katalog ECTS

Architektura spektaklu i scenografia

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska
Asystent/ci: dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia, poprzez realizację zadań projektowych (zgodnie z ich założeniami) przewidzianych na dany semestr z wynikiem pozytywnym, w wymaganych terminach.

Pod uwagę brane jest także uczestnictwo w zapowiedzianych przeglądach i wykładach, a także obecność na zajęciach oraz wykonanie zadań uzupełniających: przygotowanie referatów i ich prezentacji na podstawie lektur i materiałów wymaganych w danym semestrze.

opis przedmiotu

 
Scenografia jako interdyscyplinarna dziedzina sztuki, posługuje się sugestywnym układem obrazów tworzących spektakl / performans, a przestrzenna relacja sceny i widowni jest jednym ze środków wyrazu, obok precyzyjnie dobranej materialnej struktury spektaklu, barwy czy natężenia światła. Krytyczny namysł, zarówno nad tradycyjnymi konwencjami, jak i współczesnymi praktykami teatralnymi, determinuje sposób odbioru spektaklu od tradycyjnie rozumianej przestrzeni teatralnej po poszerzenie domeny scenografii o działania performatywne w przestrzeniach poza teatrem. Wymaga to nabycia specjalistycznych umiejętności warsztatowo-technicznych związanych z teatrem, jego tradycją i funkcjonowaniem współcześnie.


Dla studentów studiów II stopnia przez II semestr, proponowany jest program poszerzający wiadomości nabyte podczas I semestru o umiejętności projektowania zmiennego układu sceny i widowni. Wymaga to poznania obowiązujących w teatrze przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, terminologii i zasad związanych z projektowaniem widowni i sporządzania dokumentacji technicznej.Umiejętność projektowania w makiecie, właściwy dobór materiałów, faktur i barw, oraz prawidłowe oświetlenie brył i płaszczyzn pozwoli uzyskać zamierzony efekt projektowanej scenografii. Zdefiniowanie postaci dramatu za pomocą elementów kostiumu na bazie interpretacji treści dramatu.


Poznanie przebiegu procesu projektowego i realizacji scenografii, min. przez wizyty na zapleczach scen teatrów i w warsztatach teatralnych, pozwoli studentom zdać sobie sprawę ze złożoności produkcji teatralnej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykłady wprowadzające w konkretne zagadnienia,
ćwiczenia z wykreślania planów sceny,
zajęcia projektowe-omówienia i korekty zadanych tematów,
analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc), 
wycieczki dydaktyczne: wizyty na zapleczach scen i w warsztatach teatralnych to możliwość poznania przestrzeni teatralnej i techniki sceny, zaprezentowania technologii oświetleniowej, omówienia przebiegu procesu realizacji scenografii.

zakres tematów

budowa przestrzeni teatralnej w obrębie budynku teatralnego,

technika sceny (zmienne układy sceny i widowni),

zasady komponowania przestrzeni scenicznej w zależności od układu sceny i widowni,

konwencje teatralne wynikające z historycznego rozwoju teatru i twórcza ich interpretacja,

normy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w teatrze ,

przebieg cyklu projektowego i realizacji scenografii,

projektowanie kostiumów,

sposoby tworzenia iluzji przestrzeni w zależności od typu sceny (światło, projekcje)

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:

Boucher Francois, Historia mody, Arkady Brown
John Russell (red.), Historia teatru, Warszawa 1999
Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Ossolineum, 1968
Nicoll Allerdice, Historia dramatu, PIW 1959
Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 1993
Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, 1977
Strzelecki Zenobiusz, Konwencje scenograficzne, Arkady, 1973

 

Literatura obowiązująca w II semestrze:

-tekst dramatu/prozy aktualnie opracowywanego na zajęciach

Braun Kazimierz, Przestrzeń teatralna, PWN 1982

Limon Jerzy, Miedzy niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Słowo/ obraz terytoria

Obracaj Piotr,Sztuka teatru a ewolucja architektury scenicznej: od wzorów ateńskich po światową standaryzację włoskiej sceny barokowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007

Żurowski Andrzej, Teatr na skrzyżowaniu, czyli siły i środki sceny europejskiej na przełomie XX i XXI wieku, Tower Press, Gdańsk 2003


dla zainteresowanych:
-czasopisma związane z teatrem: Teatr, Didaskalia, Notatnik teatralny, Scena, Dialog

-wydawnictwa albumowe dotyczące historii i współczesności teatru

-dokumentacje filmowe spektakli

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony I sem. studiów na kier.Architektura Wnętrz. Zaliczony I sem.w Pracowni Scenografii.

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem oraz sztukami wizualnymi i performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

_posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu

AW2-K02 // A2-K02

_jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia umożliwiającej podejmowanie działań w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

AW2-K03 // A2-K02
umiejętności
opiskod

_potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w zakresie projektowania scenografii 

AW2_U02 // A2-U12

_potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. 

AW2-U04 // A2-U17

_posiada umiejętność świadomego wykorzystywania właściwości materiałów i zastosowania elementów techniki scenicznej w procesie tworzenia scenografii, angażując różne zmysły w odbiór spektaklu.

AW2-U05 // A2-U16
wiedza
opiskod

_dysponuje wiedzą o teoretycznych i kulturowych uwarunkowaniach projektowania dla teatru i potrafi tę wiedzę wykorzystać przy realizacji projektów scenograficznych.

AW2_W13 // A2-W10 A2-W11

_posiada znajomość charakterystyki świetlnej istotnej dla planowanych aranżacji sceny oraz wiadomości na temat parametrów fizycznych różnorodnych źródeł światła używanych w teatrze. 

AW2-W20 // A2-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9662