Katalog ECTS

Warsztaty Projektowo- Badawcze

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach

opis przedmiotu

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Celem warsztatów jest podjęcie próby rozwiązania zagadnienia projektowego z wykorzystaniem nabytych umiejętności i sprawdzenie się w rozwiązywaniu typowych, zadań związanych ze studiowaną dyscypliną.
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
umiejętność zastosowania nabytych umiejętności do rozwiązywania konkretnych problemów projektowych , co umożliwia posługiwanie się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności projektanta. Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności kognitywnych (rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy).
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Prawidłowo interpretuje założenia projektowe, posługuje się odpowiednimi metodami projektowymi, jest przygotowany do rozwiązywania realnych zagadnień projektowych,

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia warsztatowe, spotkania konsultacyjne,

zakres tematów

Projektowanie elementów architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Zgodnie z wybranymi tematami

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Bez wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

bez wymagań

założenia wstępne

Bez wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

buduje wewnętrzną motywację do samodzielnego podejmowania wyzwań w pracy projektowej wymagających podnoszenia własnych kwalifikacji oraz stymulowania rozwoju innych osób

AW2-K01, A2-K01
umiejętności
opiskod

potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje

AW2-U03, A2-U13, A2-U14
wiedza
opiskod

posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych

AW2-W6, A2-W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9668