Katalog ECTS

Psychologia społeczna

Pedagog: mgr Marta Dopierała

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawę oceny stanowi opanowanie materiału dydaktycznego, oraz  obecność i aktywność studenta podczas zajęć.

opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami psychologii społecznej, psychologii poznawczej oraz psychologii emocji ze szczególnym wskazaniem na jej praktyczne zastosowanie w codziennym  życiu i praktyce zawodowej.

 

Treści ujęte w programie obejmują przede wszystkim pracę własną w oparciu o doświadczenie procesów indywidualnych oraz  grupowych w trakcie opracowywania poszczególnych zagadnień.

Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach będzie nabycie większej świadomości siebie, swoich postaw, wpływu wywieranego na innych ludzi, kompetencji komunikacyjnych, świadomości własnej ekspresji i jej znaczeń dla otoczenia (autoprezentacja).

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami psychologii społecznej, oraz psychologii emocji ze szczególnym wskazaniem na jej praktyczne zastosowanie w codziennym  życiu i praktyce zawodowej. Studenci zgłębią zagadnienia związane z rozwojem postawy twórczej oraz poznają techniki kreatywnego myślenia.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład wraz z prezentacją multimedialną, warsztaty, psychodrama, analiza filmów, dyskusja, analiza przypadku

zakres tematów
  1. Uwarunkowania społeczne człowieka

- Grupa społeczna i jej znaczenie.

- Postawy i uprzedzenia.

- Konformizm : czy większość ma rację?

- Wybrane problemy psychologii społecznej

(eksperyment S.Milgrama, zjawisko obojętnego przechodnia, stereotypy i uprzedzenia)

 

2.Komunikacja i autoprezentacja

- Komunikacja werbalna i niewerbalna.

- Doskonalenie technik komunikacji interpersonalnej.

- Autoprezentacja : czy można się tego nauczyć.

- Kontrolowanie sposobu w jaki widzą nas inni.

 

3.Postawa twórcza i kreatywność

- Czy można się jej nauczyć?

- Pobudzanie postawy twórczej

- Zmiana schematów myślowych jako bodziec innowacyjności

- Techniki kreatywnego myślenia

 

4.Psychologia emocji

- Stres i interpretowanie jego objawów

- Rola niepewności w powstawaniu lęku

- Subiektywne stany emocjonalne a obiektywna rzeczywistość

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Nęcka E. Psychologia twórczości.

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich.

Zygmunt Freud, Kultura jako źródło cierpień

Aronson E., Psychologia społeczna. Serce i umysł.

Elliot Aronson, Człowiek Istota społeczna Wybór tekstów.

Donald Winnicot, Bawienie się. Twórcza aktywność i poszukiwanie self.

Gambarelli, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie

Steve Jobs, Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Donald A. Norman, Wzornictwo i emocje, Dlaczego kochamy niektóre rzeczy.

Stephen Bowkett, Wyobraż sobie, że… - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 30 2 W 30h
W [E]
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9698