Katalog ECTS

Projektowanie produktu

Pedagog: prof. dr hab. Jarosław Szymański
Asystent/ci: dr Jacek Ryń

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Prototyp rozwiązania, dokumentacja na planszach, przedstawiająca proces projektowania, fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne) oraz zdjęcia modelu zbliżonego do ostatecznego rozwiązania. Elementem prezentacji na planszach jest zwięzły opis przedstawiający istotę rozwiązania i jego charakterystyczne cechy. Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach, wykładach i prezentacjach oraz obecność na zajęciach. Dopuszcza się maksymalnie 3 nieobecności. Wiedza i umiejętności z zajęć, na których osoba będzie nieobecna, powinny być uzupełnione we własnym zakresie.

 

 

opis przedmiotu

Celem kursu  pracowni projektowania produktu jest rozwinięcie umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia i przygotowanie absolwentów do samodzielnej działalności o charakterze projektowo badawczym i biznesowym.

 

Cel kształcący:

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów  powinny ułatwić studentom, realizację własnych zamierzeń o charakterze projektowym, artystycznym czy społecznym. Ważne będzie wprowadzenie studentów kursu w zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem produktu od rozpoznania i zdefiniowania potrzeby poprzez organizację procesu projektowania do sprzedaży. Istotne będzie kształcenie umiejętności twórczego czerpania z tradycji i kultury regionu i kraju, analizy strukturalnej obiektów i zjawisk składających się na kulturę materialną, oraz ich twórczego interpretowania.

 

Cel poznawczy:

Cenne będzie wyrobienie nawyku zadawania trudnych pytań, formułowania sądów na podstawie analizowanych materiałów, udziału w dyskusjach. Istotne będzie rozwijanie zdolności do formułowania własnych tez, umiejętności dziwienia się, odkrywania nowych rozwiązań i obszarów eksploracji będących podstawą do dalszego kształcenia się i rozwoju.

 

Cel praktyczny:

Istotne będzie wykształcenie umiejętności korzystania z narzędzi umożliwiających prowadzenie badań określających rzeczywiste potrzeby i oczekiwania docelowego odbiorcy bądź też właściwego formułowania zaleceń wobec firm badania takie prowadzących. Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach projektowych oraz umiejętności koordynowania pracy tych zespołów, komunikowanie się ze specjalistami z innych dyscyplin i konstruktywnej współpracy z nimi opartej na zaufaniu i tolerancji. Jednym z elementów edukacji będzie umiejętność rozpoznawania i definiowania potrzeb pojedynczych osób oraz grup społecznych, które ze względu na skalę, a także potencjał finansowy były dotychczas poza obszarem zainteresowania koncernów produkujących towary na skalę masową.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, uzupełnione wykładami , prezentacjami i pracami warsztatowymi (modelowanie)

zakres tematów

Złożoność poruszanego projektu jest zależna od poziomu wiedzy projektowej grupy. Od projektowania rodzinę obiektów po rozwiązania systemowe nakierowane na rozwiązania dla małych społeczności. Na zajęciach poruszane są tematy kontestujące obowiązujące kierunki rozwoju społeczeństwa, kultury i przemysłu.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura obowiązkowa:

Atlas miar człowieka. Dane do projektowania, Warszawa: CIOP 2001.

Dreyfuss H. Associates, The measure of Man & Woman, Revised Edition, New York: John Wiley & Sons Inc. 2002.

Frejlich Cz., Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999, Olszanica: Bosz art. 2001.

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, Kraków: ASP 1995.

Krupiński J., Wzornictwo/design studium idei, Kraków: ASP 1998.

Maeda J., Prawa prostoty, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

Morris R., Projektowanie produktu, Warszawa: PWN 2009.

Papanek V. Design for the Real Word, Human Ecology and Social Change, Chicago: Academy Chicago Publishers 1985.

Sheil B., Design trough making, Architectural Design, Wiley Academy, vol 75, nr 4/2005.

Slack L., Czym jest wzornictwo, Warszawa: ABE Dom Wydawniczy 2007.

Wicha M. Jak przestałem kochać design, Karakter, Kraków 2015.

 

Literatura uzupełniająca:

Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2007.

Aries P, Duby G., Historia życia prywatnego, t. 4, Wrocław: Ossolineum 1999.

Best K., Design Managment, AVA Publishing SA 2006.

Bohm F., Konstantin Grcic Industrial Design, Phaidon 2005.

Falkowski A., Marketing i reklama, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.

Grandjean E., Fitting the task to the man, London: Taylor & Francis 1998.

Haller L., Dangel Cullen Ch., Design Secrets: Products 2, Rockport Publisher 2004.

Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2004.

Krupinski J., Intencja i interpretacja, Kraków: ASP 2001.

Lewandowski M. W., Techniczne podstawy wzornictwa przemysłowego, Gdańsk: ASP 2003.

Młodkowski J. Aktywność wizualna człowieka, Warszawa – Łódź: PWN 1998.

Petroski H., The Evolution of Useful Things, New York: A Division House Inc. 1994.

Pogorzelski J., Ewolucja marki. Jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2010.

Rybczyński W. Dom. Krótka historia idei, Gdańsk: Marabut 1996.

Scruton R. Przewodnik po kulturze nowoczesnej, dla inteligentnych, Łódź: Wydawnictwo Thesaurus 2006.

Sudjic D., The Language of Things, London: Penguin Books 2008.

Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Harvard Business Essentials, School Publishing Corporation, Harvard Business 2003.

Gerrtsen E. Think like a manager don’t act like one, Bis Publishers, 2016.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony I st studiów na kier. Wzornictwo lub pokrewnym

założenia wstępne

Podstawowa wiedza o projektowaniu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej

ocenie rzeczy i zjawisk

W1-K04(A1-K02,A1-K04)

posiada umiejętność kierowania pracą zespołową, prowadzenia negocjacji i optymalnej organizacji działań oraz zdolność przedstawiania złożonych zagadnień w prostej formie

W1-K06 (A1-K03)
umiejętności
opiskod

potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym

obszarze sztuk projektowych

W2-U02 (A2-U12)

potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające

wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje

W2-U03(A2-U13, A2-U14)
wiedza
opiskod

posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę projektanta w procesie powstawania produktu-zna   metodykę projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę projektowania w procesie powstawania produktu

W2-W01(A2-W08)

posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych

W2-W02 (A2-W08)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9700