Katalog ECTS

Warsztaty Projektowo- Badawcze

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach

opis przedmiotu

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Celem warsztatów jest podjęcie próby rozwiązania zagadnienia projektowego z wykorzystaniem nabytych umiejętności i sprawdzenie się w rozwiązywaniu typowych, zadań związanych ze studiowaną dyscypliną.
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
umiejętność zastosowania nabytych umiejętności do rozwiązywania konkretnych problemów projektowych , co umożliwia posługiwanie się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności projektanta. Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności kognitywnych (rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy).
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Prawidłowo interpretuje założenia projektowe, posługuje się  odpowiednimi metodami projektowymi, jest przygotowany do rozwiązywania realnych zagadnień projektowych

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia warsztatowe, spotkania konsultacyjne

zakres tematów

Projektowanie elementów architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Zgodnie z wybranymi tematami

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.

W2-K01, A2-K01
umiejętności
opiskod

Potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje

W2-U03, A2-U13, A2-U14

Potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje

wiedza
opiskod

Posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych

W2-W02, A2-W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9709