Katalog ECTS

Teoria i krytyka współczesnego wzornictwa

Pedagog: mgr Marta Kołacz

Pole Opis
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria oceny 3

Student opanował materiał, ma ogólne pojęcie o teorii wzornictwa. Student ma znajomość podstawowych tekstów z zakresu teorii wzornictwa i potrafi je umiejscowić w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym Student angażuje się w proces kształcenia.

 

Kryteria oceny 4

Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w nieistotnych szczegółach. Student ma znajomość podstawowych tekstów z zakresu teorii wzornictwa i potrafi je umiejscowić w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym Student potrafi analizować teksty teoretyczne na temat wzornictwa a także potrafi wskazać powiązania pomiędzy prezentowanymi w nich zagadnieniami. Student angażuje się w proces kształcenia.

 

Kryteria oceny 5

Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, swobodnie wypowiada analizuje i interpretuje teorie z dziedziny projektowej. Student zna teksty z zakresu teorii wzornictwa i potrafi je umiejscowić w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym Student potrafi analizować teksty teoretyczne na temat wzornictwa a także potrafi wskazać powiązania pomiędzy prezentowanymi w nich zagadnieniami. Student posiada umiejętność samodzielnej wypowiedzi krytycznej w oparciu o teorię wzornictwa Student angażuje się w proces kształcenia.

opis przedmiotu

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznym aspektem wzornictwa poprzez konwersatorium z teorii i krytyki designu. Podczas zajęć studenci będą wspólnie analizować i dyskutować o teoriach, które towarzyszyły rozwojowi wzornictwa, a także staną przed zadaniem samodzielnej próby analizy i krytyki wzornictwa. Część teoretyczna w postaci wykładów ma stworzyć ramę dla działań praktycznych. Wzornictwo ukazane zostanie w kontekście rozwoju nauki, zmian społecznych i politycznych w Polsce i na świecie. Architektura, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, sztuka, film, telewizja, nowe technologie oddziaływały na siebie w nie zawsze przewidywalny sposób. Podczas kursu studenci poznają te relacje i ich wpływ na rozwój wzornictwa i jego rolę i miejsce w społeczeństwie i kulturze popularnej. Wykład został zaplanowany jako platforma wymiany wiedzy w chronologicznie zaplanowany sposób: od uprzemysłowienia zakładów produkcyjnych w XIX wieku, ruchu modernistycznego i Bauhausu, poprzez trudy i ograniczenia czasów wojny, powojenne ożywienie i wykorzystywanie potencjału nowych materiałów oraz technologii, aż po najnowsze trendy we wzornictwie XXI wieku.

skrócony opis przedmiotu

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznym aspektem wzornictwa poprzez konwersatorium z teorii i krytyki designu. Podczas zajęć studenci będą wspólnie analizować i dyskutować o teoriach, które towarzyszyły rozwojowi wzornictwa, a także staną przed zadaniem samodzielnej próby analizy i krytyki wzornictwa.

sposób realizacji przedmiotu

Analiza i interpretacja materiałów źródłowych, dyskusja problemowa

zakres tematów

Bloki tematyczne: 1. Rewolucja przemysłowa 1800-1880 2. Ruchy utopijne i antyprzemysłowe 3. Zjednoczenie sztuk i rzemiosł 1890-1912 4. Polska Sztuka Stosowana 1890-1918 5. Sztuka / Rewolucja / Maszyna 1912 – 1944 6. Niepodległe Państwo / Niepodległy Styl – Witamy w Polsce 1919-1939 7. Modernizm i Kultura masowa 1945 – 1960 8. Chcemy być nowocześni. Polska rzeczywistość projektowa w latach 1940 – 1990 9. Postęp / Protest / Pluralizm 1960 – 2000 10. Design Tu i Teraz / Globalność vs Lokalność / Wzornictwo w Polsce i na świecie ok 2000 r. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa

– Coles Alex (red), Design and Art, Documents of Contemporary Art, Londyn 2007

– Cichocki Sebastian, NERWOWA DRZEMKA. O poszerzaniu pola w projektowaniu

– Dębowski Przemek, Mrowczyk Jacek (red.)WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, 2011

– Grabska Elżbieta, Morawska Hanna (red.), Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa 1977

– Jencks Charles, Kropf Karl (red.), Teorie i Manifesty Architektury Współczesnej, Warszawa 2013

– Margolin Victor, "Design Discourse – history, theory, criticism", The University of Chicago Press, 1989

– Norman Donald A., "The Design of Everyday Things", Basic Books, 2002

– Papanek Viktor, Dizajn dla realnego świata, Łódź 2012

– Pawłowski Andrzej, Inicjacje, O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, Kraków 2001

– Przedpelski Andrzej, Forma i Funkcja, Warszawa 1979

– Read Herbert, Sztuka a przemysł. Zasady wzornictwa przemysłowego, Warszawa 1964

– Rosińska Monika, Przemyśleć użycie Projektanci Przedmioty Życie społeczne, Warszawa 2010

…. a także artykuły i fragmenty tekstów dostarczane przez prowadzącego podczas trwania kursu.

 

2. Literatura uzupełniająca:

– Design Observer http://designobserver.com/

– Victoria & Albert Museum Collections online: http://collections.vam.ac.uk /

– The Museum of Modern Art Collection online: http://www.moma.org/collection/search.php

– TED: Ideas worth spreading, http://www.ted.com/

– The New York Times, rubryka Arts & Design http://www.nytimes.com/pages/arts/design/

– 2+3D. Kwartalnik p

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

wiedza na temat historii wzornictwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- wygłasza własne sądy i opinie na temat designu w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu teorii wzornictwa 

A2-K04
umiejętności
opiskod

- posiada umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia i prowadzenia dyskusji w zakresie teorii wzornictwa

A2-U18
wiedza
opiskod

- dysponuje szeroką wiedzą umożliwiającą zrozumienie wytworów wzornictwa w ich kontekście kulturowym i potrafi ją samodzielnie rozwijać 

A2-W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 o 30 1 W 30h
W [E]
W [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9714