Katalog ECTS

Projektowanie produktu

Pedagog: prof. dr hab. Jarosław Szymański
Asystent/ci: dr Jacek Ryń

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywny udział w wykładach, zajęciach, ćwiczeniach i prezentacjach oraz obecność na zajęciach. Dopuszcza się maksymalnie 3 nieobecności. Wiedza i umiejętności z zajęć, na których osoba będzie nieobecna, powinny być uzupełnione we własnym zakresie. Ocenie podlegać będzie także umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania minimalne (ocena dostateczna):

Umiejętności i wiedza z poziomu studiów licencjackich oraz spełnienie wyżej wymienionych elementów na poziomie kwalifikującym je do publicznej prezentacji na przeglądzie lub wystawie w ASP w Gdańsku

 

Wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej):

- poza wymaganiami podstawowymi

Poprawne rozwiązanie projektowe spełniające wstępne założenia. Dobra znajomość metodyki projektowania i organizacji pracy, umiejętności przeprowadzania analizy, budowania harmonogramów, przygotowania poprawnej dokumentacji w zakresie rysunków odręcznych, rysunków technicznych, wizualizacji 3D, niezbędnych do wykonania na ich podstawie dokumentacji warsztatowej oraz przeprowadzenia na jej podstawie wstępnych badań – rozpoznania rynku. Umiejętność poprawnego rozwiązywania zadań projektowych.

 

Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra i celująca):

- poza wymaganiami rozszerzonymi

Ponadprzeciętne rozwiązanie projektowe spełniające założenia i odczekiwania odbiorcy. Umiejętność prowadzenia prac przygotowawczych w zakresie specyfikacji produktu, projektowania. Umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania myśli w mowie i piśmie. Umiejętność koordynowania prac zespołu projektowego i pozytywnego motywowania członków tegoż zespołu. Wiedza i umiejętności pozwalające na prezentację prac zespołu przed podmiotami zewnętrznymi. Rozwiązania projektowe przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju spełniające oczekiwania osób i grup społecznych wykluczanych z życia społeczności ze względu na brak dobrych rozwiązań projektowych

opis przedmiotu

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny ułatwić studentom, realizację własnych zamierzeń o charakterze projektowym, artystycznym czy społecznym. Ważne będzie wprowadzenie studentów kursu w zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem produktu od rozpoznania i zdefiniowania potrzeby poprzez organizację procesu projektowania do sprzedaży. Istotne będzie wykształcenie umiejętności korzystania z narzędzi umożliwiających prowadzenie badań określających rzeczywiste potrzeby i oczekiwania docelowego odbiorcy bądź też właściwego formułowania zaleceń wobec firm badania takie prowadzących. Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach projektowych oraz umiejętności koordynowania pracy tych zespołów, komunikowanie się ze specjalistami z innych dyscyplin i konstruktywnej współpracy z nimi opartej na zaufaniu i tolerancji. Jednym z elementów edukacji będzie umiejętność rozpoznawania i definiowania potrzeb pojedynczych osób oraz grup społecznych, które ze względu na skalę, a także potencjał finansowy były dotychczas poza obszarem zainteresowania koncernów produkujących towary na skalę masową. Istotne będzie kształcenie umiejętności twórczego czerpania z tradycji i kultury regionu i kraju, analizy strukturalnej obiektów i zjawisk składających się na kulturę materialną, oraz ich twórczego interpretowania. Cenne będzie wyrobienie nawyku zadawania trudnych pytań, formułowania sądów na podstawie analizowanych materiałów, udziału w dyskusjach. Istotne będzie rozwijanie zdolności do formułowania własnych tez, umiejętności dziwienia się, odkrywania nowych rozwiązań i obszarów eksploracji będących podstawą do dalszego kształcenia się i rozwoju.

skrócony opis przedmiotu

Celem kursu pracowni projektowania produktu  jest rozwinięcie umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia i przygotowanie absolwentów do samodzielnej działalności o charakterze projektowo badawczym i biznesowym.

 

sposób realizacji przedmiotu

Elementy składowe oceny poszczególnych zadań:

Prototyp rozwiązania, dokumentacja na dwóch planszach A2, przedstawiająca proces projektowania, fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne) oraz zdjęcia ostatecznego rozwiązania. Elementem prezentacji na planszach jest zwięzły opis przedstawiający istotę rozwiązania i jego charakterystyczne cechy. Załącznikiem jest segregator z materiałami roboczymi: analizy, szkice, notatki, zdjęcia z prób. Plansze w postaci cyfrowej na płycie CD w rozdzielczości do druku i rozdzielczości ekranowej wraz z zaakceptowanymi wcześniej materiałami na stronę internetową pracowni.

zakres tematów

Zależne od poziomu grupy. Od projektowania rodzinę obiektów po rozwiązania systemowe nakierowane na rozwiązania dla małych społeczności.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:

Atlas miar człowieka. Dane do projektowania, Warszawa: CIOP 2001.

Dreyfuss H. Associates, The measure of Man & Woman, Revised Edition, New York: John Wiley & Sons Inc. 2002.

Frejlich Cz., Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999, Olszanica: Bosz art. 2001.

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, Kraków: ASP 1995.

Krupiński J., Wzornictwo/design studium idei, Kraków: ASP 1998.

Maeda J., Prawa prostoty, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

Morris R., Projektowanie produktu, Warszawa: PWN 2009.

Papanek V. Design for the Real Word, Human Ecology and Social Change, Chicago: Academy Chicago Publishers 1985.

Sheil B., Design trough making, Architectural Design, Wiley Academy, vol 75, nr 4/2005.

Slack L., Czym jest wzornictwo, Warszawa: ABE Dom Wydawniczy 2007.

 

Literatura uzupełniająca:

Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2007.

Aries P, Duby G., Historia życia prywatnego, t. 4, Wrocław: Ossolineum 1999.

Best K., Design Managment, AVA Publishing SA 2006.

Bohm F., Konstantin Grcic Industrial Design, Phaidon 2005.

Falkowski A., Marketing i reklama, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.

Grandjean E., Fitting the task to the man, London: Taylor & Francis 1998.

Haller L., Dangel Cullen Ch., Design Secrets: Products 2, Rockport Publisher 2004.

Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2004.

Krupinski J., Intencja i interpretacja, Kraków: ASP 2001.

Lewandowski M. W., Techniczne podstawy wzornictwa przemysłowego, Gdańsk: ASP 2003.

Młodkowski J. Aktywność wizualna człowieka, Warszawa – Łódź: PWN 1998.

Petroski H., The Evolution of Useful Things, New York: A Division House Inc. 1994.

Pogorzelski J., Ewolucja marki. Jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2010.

Rybczyński W. Dom. Krótka historia idei, Gdańsk: Marabut 1996.

Scruton R. Przewodnik po kulturze nowoczesnej, dla inteligentnych, Łódź: Wydawnictwo Thesaurus 2006.

Sudjic D., The Language of Things, London: Penguin Books 2008.

Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Harvard Business Essentials, School Publishing Corporation, Harvard Business 2003.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

-

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie studiów I-go st.

założenia wstępne

Podstawowa wiedza o projektowaniu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

W2-K01(A2-K01)

-jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań projektowych

W2-K02(A2-K02)

- wyraża rzeczowe, wyważone sądy oceniając rzeczy i zjawiska

W2-K04(A2-K04)

-posiada podstawowe umiejętności kierowania pracą zespołową, prowadzenia negocjacji, oraz zdolność przedstawiania złożonych zagadnień w proste formie.

W2-K05(A2-K05)
umiejętności
opiskod

-realizuje prace projektowe i artystyczne, wykorzystując wyobraźnię, intuicję, oraz obiektywne metody analizy (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej i kulturowej), w celu osiągnięcia zamierzonego efektu

W2-U04(A2-U17)

-realizuje prace projektowe i artystyczne, wykorzystując wyobraźnię, intuicję, oraz obiektywne metody analizy (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej i kulturowej), w celu osiągnięcia zamierzonego efektu

W2-U04(A2-U17)

-syntetyzuje i integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych

W2-U05(A2-U16)

-współpracuje w zespole, i komunikuje się z ekspertami innych dziedzin potrafi kierować pracami zespołu realizującego prace projektowe

W2-U08(A2-U15)

- definiuje i rozwiązuje złożone problemy projektowe w wybranym obszarze sztuk projektowych

W2-U02(A2-U12)

-podejmuje i uzasadnia samodzielne decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje

W2-U03(A2-U13, A2-U14)

-posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem różnych technik oraz poddania ich efektów dyskusji

W2-U10(A2-U18, A2-U20)
wiedza
opiskod

-zna   metodykę projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę projektowania w procesie powstawania produktu

W2-W01(A2-W08)

-rozumie wpływ metod edycji projektu i technik modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych na ich ostateczny kształt

W2-W03(A2-W08)

-rozpoznaje i charakteryzuje kierunki i trendy w sztukach projektowych oraz rozumie ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia

W2-W05(A2-W09)

-rozwija samodzielnie wiedzę w zakresie kontekstu sztuk projektowych w obrębię sztuki i kultury materialnej, ich znaczenia w życiu społecznym ni gospodarce

W2-W06(A2-W09)

-dysponuje wiedzą o teoretycznych i kulturowych uwarunkowaniach projektowania i potrafi tę wiedzę wykorzystywać przy realizacji prac w wybranych obszarach sztuk pięknych

W2-W07(A2-W10, A2-W11)

-zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji oraz odpowiedzialności projektanta i potrafi, rozumiejąc te ograniczenia, być kreatywnym i zachować niezależność swoich idei

W2-W08(A2-W12)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9716