Katalog ECTS

Projektowanie ergonomiczne

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Średniawa
Asystent/ci: dr Tomasz Kwiatkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Weryfikacja realizacji programu przeprowadzana jest w trzech płaszczyznach: spełnienia warunków zaliczenia, oceny przeprowadzenia procesu projektowego i osiągniętego rezultatu oraz spełnienia zakładanych efektów kształcenia.
Warunkiem zaliczenia semestru jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji, w terminach wskazanych w harmonogramie pracy, wyników realizacji wskazanych etapów procesu projektowego, zaprezentowanie rozwiązania zadania projektowego i poddanie rozwiązania dyskusji oraz złożenie wymaganej dokumentacji.
Ocenie podlega zarówno realizacja poszczególnych etapów w aspekcie ich poprawności jak i rozwiązania zadania w aspekcie zdefiniowanych w trakcie realizacji procesu projektowego kryteriów. Kryteria oceny. Ocena niedostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się licznymi, niedającymi się poprawić, błędami. Ocena dostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się błędami, które można poprawić. Ocena dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się nielicznymi błędami łatwo dającymi się poprawić. Ocena bardzo dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie bez liczących się błędów. Ocena celująca – spełnienie warunku oceny bardzo dobrej oraz szczególne, wykraczające poza postawione wymagania, zrealizowanie zadania projektowego.
Realizacja procesu projektowego podporządkowana jest osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia. Ocena poziomu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W2-U02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie poprawnie zdefiniować problem projektowy, którego rozwiązanie jest przedmiotem realizacji postawionego zadania projektowego. W2-U05 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zdefiniować system założeń warunkujących rozwiązanie postawionego problemu projektowego. W2-W02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie przeprowadzić wymagany programem proces projektowy. W2-K02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zrealizować zakładany program pracowni w danym semestrze.

opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji projektowych na podstawie analizy układu człowiek – obiekt, prostych badań ergonomicznych oraz danych antropometrycznych. Cele poznawcze: poznanie źródeł danych antropometrycznych, poznanie podstawowych technik przeprowadzania eksperymentów ergonomicznych. Cele kształcące: umiejętność przeprowadzenie analiz funkcjonalnych układu człowiek – obiekt, umiejętność przeprowadzania prostych badań ergonomicznych. Cel praktyczny: umiejętność praktycznego wykorzystania wyników badań i analiz z zakresu ergonomii w realizacji procesu projektowego.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia ogniskują się wokół postawionych zadań projektowych. Bez względu na zakładane efekty kształcenia realizowany jest kompletny proces projektowy zakończony prezentacją propozycji rozwiązania. Zadania projektowe realizowane są przez studentów samodzielnie zgodnie z narzuconym harmonogramem opartym na schemacie modelu realizacji procesu projektowego. Wyniki realizacji każdego etapu procesu projektowego poddawane są dyskusji w grupie studentów biorących udział w zajęciach. Każdy student, dwa razy w semestrze prezentuje recenzję pracy losowo wybranej osoby z grupy realizującej to samo zadanie projektowe. Zajęcia uzupełnione są prezentacjami i wykładami oraz ćwiczeniami związanymi programem pracowni.

zakres tematów

W trakcie semestru realizowane jest jedno zadanie projektowe składające się z szeregu ćwiczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu projektowego. Tematem zadania projektowego jest studium pozycji siedzącej na przykładzie określonego programu funkcjonalnego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Diffrient Niels, Alvin R. Tilley, Joan C. Bardagjy, „Humanscale 1/2/3”, The MIT Pres, Massachusetts Institute of Technology, Massachusett, Cambridge 1990
Gedliczka Adam, „Atlas miar człowieka”, Ciop, 2001
Norman A. Donald,”The Design of Everyday Things”, Basic Books, New York 2002
Pawłowski Andrzej, „Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów”, Biblioteka wzornictwa 6/1987 IWP, Warszawa 1987
Tytyk Edwin, „Projektowanie ergonomiczne”,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001
Kompletny spis literatury na stronie: http://pracownie.asp.gda.pl/3pw/?bibliografia

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak innych, niż te, wynikające z organizacji toku studiów na kierunku.

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki projektowania oraz podstawowe umiejętności dotyczące wykorzystania różnych modeli, jako medium operacyjnego w realizacji procesu projektowego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

W2-K02 (odniesiony do A2-K01)
umiejętności
opiskod

Student potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym obszarze sztuk projektowych.

W2-U02 (odniesiony do A2-U12)

Posiada umiejętność syntezowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W2-U05 (odniesiony do A2-U16)
wiedza
opiskod

Student posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W2-W02 (odniesiony do A2-W08)

Student posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W2-W02 (odniesiony do A2-W08)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9717