Katalog ECTS

Design eksperymentalny

Pedagog: prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru, upoważniającym do przystąpienia do egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach (min. 2/3 zajęć przewidzianych planem, potwierdzone korektą / konsultacją) oraz stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, umożliwiający obiektywną ocenę finalnego efektu

 

ZALICZENIE / EGZAMIN: Elementy składowe oceny poszczególnych zadań:

1.)  Konspekt analityczny tematu (opracowanie teoretyczne, porównawcze, itp.) 

2.)  Uporządkowana dokumentacja przedprojektowa (szkice, rysunki, zdjęcia modeli 3D, opisy)

3.)  P r o t o t y p  !

4.)  Dokumentacja cyfrowa zadania na płycie CD / cyfrowe port-folio (fotografie, rendering, film / animacja, ew. plansza 2D, itp.)

5.)  Autoprezentacja ostatecznego efektu

 

Wymagania minimalne (ocena dostateczna, dostateczna+):

1.)  Kompletność elementów składowych, określonych jako podstawowe założenia dla poszczególnych zadań

2.) Terminowa realizacja zadań semestralnych w stopniu pozwalającym właściwie odczytać intencje autora

3.)  Komunikatywność dokumentacji i prezentacji

Wymagania rozszerzone (ocena dobra, dobra+) - poza wymaganiami podstawowymi

1.)  Umiejętność rzeczowej analizy tematyki zadań semestralnych

2.)  Osiągnięcie ponadstandardowego parametru jakościowego prototypów, staranność wykonania i dbałość o detale

3.)  Umiejętność przekonywującej argumentacji podejmowanych decyzji projektowych

4.)  Oryginalność dokumentacji i prezentacji

Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra) - poza wymaganiami rozszerzonymi

1.)  Umiejętność skutecznego integrowania wiedzy wieloźródłowej

2.)  Innowacyjność projektów

3.)  Samodzielność i dyscyplina pracy

Wybitne osiągnięcia (ocena celująca) - poza wymaganiami maksymalnymi

1.)    Aktywność znacznie wykraczająca poza wymagania akademickie (wyróżnienia lub udziały w znaczących konkursach, wystawach, prezentacjach, zadaniach klauzurowych, projektach dodatkowych, wydarzeniach wystawienniczych, udział w kołach naukowych, zaangażowanie organizacyjne w rozwój Pracowni, Katedry, itp.)

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Student, który ukończy kurs II-go st. powinien być przygotowany do podjęcia edukacji na poziomie studiów III-go st. w zakresie sztuk projektowych.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Zadaniem kursu II-go st. w zakresie Designu Eksperymentalnego jest przygotowanie absolwenta do profesjonalnej aktywności w charakterze projektanta produktu w pełnym zakresie operacyjnym i intelektualnym. Absolwent powinien umieć konstruować autorskie strategie projektowe, rozumieć mechanizmy rynkowe, kształtujące konsumenckie zapotrzebowanie na produkty i usługi, będące przedmiotem edukacji, znać specyfikę firm przemysłowych i ich otoczenie gospodarcze.

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

Student powinien być przygotowanym do podejmowania samodzielnych decyzji projektowych, umieć współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin, integrować zespoły realizujące wieloaspektowe zadania oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektem, być przygotowanym intelektualnie do roli eksperta w dziedzinie swojej specjalności dyplomowej.

skrócony opis przedmiotu

Słowa-klucze: Eksperyment, Trend, Stylistyka, Produkt, Biżuteria, Moda, Life-style, Marketing, Design Thinking

sposób realizacji przedmiotu

Podczas zajęć prowadzone są grupowe i indywidualne konsultacje projektów na każdym etapie ich realizacji oraz wspólne dyskusje i analizy, dotyczące możliwych sposobów interpretacji tematyki zadań semestralnych. Uzupełnieniem zadań są autoprezentacje i konwersatoria na temat związany z realizacją zadań semestralnych, konsultacje technologiczne ze specjalistami z różnych dziedzin w zależności od indywidualnej specyfiki projektu.

W okresie pomiędzy zajęciami przewidzianymi planem zajęć studenci są zobowiązani do samodzielnej pracy w zakresie uzgodnionym podczas korekt i konsultacji.

zakres tematów

Zadaniem kursu II-go st. jest pogłębienie wiedzy i doświadczeń wynikających z ukończonych studiów na poziomie I-go st. w zakresie sztuk projektowych lub kierunków pokrewnych z intencją ich systematycznego ukierunkowania na obszar aktywności projektowej, który najsilniej podlega sezonowym zmianom i najmocniej powiązany jest z analizą rynkową i marketingową. Program obejmuje cztery bloki zagadnień, kluczowe dla obecnych i przyszłych potrzeb rynkowych przemysłu kreatywnego, odpowiadające cyklom semestralnym:

1.) trend-forecasting -  umiejętność analizowania, prognozowania i twórczego interpretowania współczesnej stylistyki produktu, wiedza w zakresie systematyzowania danych marketingowych, umiejętność konstruowania indywidualnych strategii projektowych i formułowania briefu, >>> SEMESTR ZIMOWY

2.) prototypowanie - funkcjonalna znajomość technologii zarówno w zakresie manualnym (warsztaty, samodzielne realizacje, eksperymenty) oraz cyfrowym (CAD / CAM) >>> SEMESTR ZIMOWY

3.) wdrożenie produktu – moduł pozwalający na praktyczne rozpoznanie procesu wdrożenia produktu w oparciu o złożone dane marketingowe bądź technologiczne i podejmowanie złożonych zadań projektowych w zakresie dostępnych możliwości wykonawczych lub w oparciu o prototypowanie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi >>> SEMESTR LETNI

4.) badania i rozwój (research and development) -  realizacja autorskiej kolekcji, łączącej doświadczenia modułów 1 / 2 / 3, której istotą powinien być aspekt innowacji (w przypadku wyboru Pracowni jako specjalizacji dyplomowej moduł czwarty powinien być podstawą samodzielnej pracy magisterskiej – integrującej aspekty teoretyczne, projektowe i eksperymentalne). >>> SEMESTR LETNI

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura:

1.)  Henrik Vejlgaard, „Anatomia trendu”, Wyd.: Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008 (ISBN 978-83-7526-641-2)

2.)  Malcolm Gladwell, „Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian”, Wyd.: Znak, Kraków 2009 (ISBN 978-83-240-1203-9)

3.)  Dana Thomas, „Luksus. Dlaczego stracił blask”, Wyd.: Muza, Warszawa 2010 (ISBN 978-83-7495-734-2)

4.)  Tim Dant, „Kultura materialna w rzeczywistości społecznej” Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 (ISBN 978-83-233-2331-0)

5.)  Martin Lindstrom, „Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy”, Wyd.: Znak, Kraków 2009, (ISBN 978-83-240-1180-3)

6.)  Tim Brown, „Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność”, Wyd.: Libron, Wrocław 2013 (ISBN 978-83-64275-01-2)

7.)  Henry Jenkins, „Kultura konwergencji”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-60501-70-2)

8.)  Naomi Klein, „No logo”, Wyd.: Świat Literacki, Izabelin 2004 (ISBN 83-88612-77-8)

Polecane strony internetowe:

www.stylesight.com, www.trendtablet.com, www.klimt02.net, www.trendhunter.com, www.adbusters.com

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie wymagane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończone studia I-go st.

założenia wstępne

Dostępność limitów miejsc na kursie (w przypadku większej ilości chętnych decydujące jest zadanie klauzurowe)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

Student jest zdolny do wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk

W2-K02, W2-K04
umiejętności
opiskod

Student potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje

Student potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej i kulturowej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu)

Student posiada umiejętność syntezowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych (projektowanie produktu)

Student posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny i ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli

W2-U03, W2-U04, W2-U05, W2-U10
wiedza
opiskod

Student wykazuje się znajomością kierunków i trendów sztuk projektowych oraz ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia

Student rozwija samodzielnie wiedzę w zakresie kontekstu sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej, ich znaczenia w życiu społecznym i gospodarce

Student zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji oraz odpowiedzialności projektanta i potrafi, rozumiejąc te ograniczenia, być kreatywnym i zachować niezależność swoich idei

W2-W05, W2-W06, W2-W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9718