Katalog ECTS

Projektowanie architektury okrętów

Pedagog: dr Paweł Gełesz
Asystent/ci: mgr Krzysztof Bochra

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest:
- aktywna obecność na zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów),
- realizacja wszystkich zadań semestralnych, prac domowych czy klauzurowych (zgodnie z ustalonym harmonogramem) w stopniu umożliwiającym ich ewaluację według przyjętych efektów kształcenia.

W zależności od specyfiki rozwiązań projektowych wymagana jest dokumentacja cyfrowa zadania zawierająca:
1. Opis zrealizowanego projektu (esej, autorski opis projektu, skrócony tekst reklamowy zbierający kluczowe pozytywne cechy rozwiązania - max. 10000 znaków)
2. Uporządkowaną dokumentację procesu projektowego (źródła inspiracji, szkice rozpatrywanych wariantów rozwiązania projektowego, wizualizacje etapów projektowych)
3.Uporządkowaną dokumentację cyfrową formalnej strony projektu (wizualizacje – min. 10, fotografie studyjne makiety – min. 5, dokumentacja techniczna – parametryczny model 3d, rysunki techniczne 2d)
5.Publiczną autoprezentację ostatecznego rozwiązania (prezentacja multimedialna i plansze)

Wymagania minimalne (ocena dostateczna):
1. Kompletność elementów składowych, określonych jako podstawowe założenia dla poszczególnych zadań,
2. Terminowa realizacja zadań semestralnych w stopniu pozwalającym właściwie odczytać intencje autora,
3. Zawodowa rzetelność i komunikatywność dokumentacji i prezentacji.
Wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej)¬ - poza wymaganiami podstawowymi
1. Ujęta w opisie projektu umiejętność przekonywującej argumentacji podejmowanych decyzji projektowych,
2. Osiągnięcie realistycznego parametru jakościowego finalnej realizacji,
3. Oryginalność oraz czytelność dokumentacji i prezentacji projektu.
Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra i celująca): - poza wymaganiami rozszerzonymi
1. Umiejętność skutecznego integrowania i interpretowania wiedzy pochodzącej z wielu źródeł (w tym wiedzy technicznej, okrętowej)
2. Autorska innowacyjność projektów przełamująca istniejące paradygmaty projektowe (w obrębie architektury okrętów)
3. Samodzielność i dyscyplina pracy,
4. Opracowanie wykraczające poza standardy akademickie – tj. posiadające realny potencjał wdrożeniowy

opis przedmiotu

Obszarem tematycznym programu dydaktycznego (z elementami badawczymi) są wszelkie działania projektowe mieszczące się w zakresie szeroko rozumianej architektury okrętów (tzw. arch. statków wodnych), agregujące interdyscyplinarną wiedzę z obszaru techniki, ergonomii i estetki. Fundamentalną formą aktywności studentów są poszukiwania. Analogicznie do świata nauki w programie przewiduje się stosowanie: eksperymentów (np. w skali 1:1), metodę „kolejnych przybliżeń” (tzw. spirala projektowa), laboratoria badawcze, syntetyzowanie wyników (np. w ramach prac zespołowych) oraz finalną autorska propozycję projektową uwzględniająca tajże wymogi i ograniczenia prawne. Ważnym cechą programu jest systematyczny rozwój kompetencji studentów na poziomie twórczym i decyzyjnym.
Cel poznawczy:
Tworzenie nowych koncepcji w obszarze architektury okrętów

Cel kształcący:
Oparta o odpowiedzialność postawa twórcy i koordynatora innowacji w obszarze architektury okrętów

Cel praktyczny:
Rozwój umiejętności i postaw twórczych w obszarze szeroko rozumianej architektury okrętów

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wieloaspektowe zadania i ćwiczenia projektowe, uzupełnione autorskimi prezentacjami tematycznymi oraz organizowanymi (w zakresie bieżących) potrzeb konsultacjami eksperckimi.

zakres tematów

Fundamentem treści zadań semestralnych są praktyczne eksperymenty poznawcze, których nadrzędnymi założeniami jest kształtowanie obiektów architektury okrętów z zachowaniem zawodowej rzetelności połączonej z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań kontekstowych, funkcjonalnych i estetycznych. A także integracja i interpretacja wiedzy z wielu różnych źródeł zorientowanych w przyszłość przemysłu okrętowego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rekomendowana, zalecana i wymagana literatura jest komponowana indywidualnie do danego zadania projektowego

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Posiadanie statusu studenta Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku (1 rok. II stopnia), znajomość języka polskiego

założenia wstępne

Od studentów oczekiwana są:
- postawa wnikliwego poznawania i doświadczania nowych dyscyplin projektowych,
- zaangażowanie w poszukiwanie i definiowanie nowych dalekich od obecnych paradygmatów rozwiązań projektach,
- umiejętność samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy,
- efektywnie opanowany warsztat projektowy (rysunek odręczny, rysunek techniczny, modelowanie 3d, makietowanie, opisywanie)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9723