Katalog ECTS

Metodologia pracy pisemnej

Pedagog: dr Zbigniew Brzostowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konwersatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, a także przekazywanie wykładowcy materiałów pisemnych.

opis przedmiotu

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznym aspektem pracy magisterskiej poprzez konwersatorium na temat metodologi pracy. Podczas zajęć studenci będą wspólnie analizować i dyskutować elementy składające się na napisanie pracy naukowej, a także staną przed zadaniem samodzielnego sformułowania pracy. Część teoretyczna w postaci wykładów ma stworzyć ramę dla działań praktycznych. Celem zajęć jest ukazane zagadnienia pisania pracy naukowej wraz z ze składającymi się na nią aspektami (językiem naukowym, bibliografią, terminologią, umiejętnością tworzenia cytowań i przypisów). Podczas kursu studenci poznają te relacje i ich wpływ na samodzielną pracę, którą muszą napisać. Zajęcia zostały zaplanowane jako platforma wymiany wiedzy wspólnej, ale także indywidualne konsultacje pomiędzy wykładowcą a uczestnikami kursu. Opracowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej powinno odbywać się w trakcie zajęć i współpracy z promotorem oraz, co kluczowe, samodzielnego wkładu i zaangażowania studenta. W efekcie praca powinna reprezentować możliwie całościowe ujęcie postawionych problemów i określonych zagadnień. Dotyczy ono zarówno perspektywy teoretycznej (odwoływanie się i autorskie odnoszenie się do publikacji i źródeł fachowych/przedmiotowych), jak i praktyki pozyskiwania danych empirycznych.

skrócony opis przedmiotu

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznym aspektem pracy magisterskiej poprzez konwersatorium na temat metodologi pracy.

sposób realizacji przedmiotu

wykłady, colloquia praeceptoris cum academicum

zakres tematów

1. Zapoznanie studentów z metodologią pisemnej pracy naukowej 2. Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i planu pracy, umiejętności studiowania literatury i jej krytycznej analizy, 3. Wsparcie umiejętności interpretowania danych i formułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy magisterskiej

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Literatura obowiązkowa: – Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001. – Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? Wskazówki praktyczne, Wydawnictwo KPSW, 2010 – Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Wydaw. Literackie Kraków 1999. – Rusinek M., Załazińska A. Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Znak, Kraków 2005 – Wimmer P. , Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007, Wydawca: SELFPUBLISHER, http://ebookpoint.pl/ksiazki/akademickie-narzedzia-microsoft-word-2007- pawel-wimmer,s_0301.htm#format/e – Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, wyd. 5 zm., Wyd. Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 2000.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

uczestnictwo w seminarium dyplomowym

założenia wstępne

Historia wzornictwa i architektury, krytyka wzornictwa i architektury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

08 - samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi

A2-K02

09 - aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i korzysta z zaproponowanych w trakcie dyskusji sugestii 

A2-K04
umiejętności
opiskod

04 - umie sformułować zadanie projektowe i cel pracy, wskazać problemy i pytania

A2-U18

05 - umie zastosować znaną wiedzę w procedurze realizacji własnej pracy magisterskiej 

A2-U16

06 – opanował umiejętność pisania tekstu naukowego

A2-U18

07 – opanował umiejętność posługiwania się językiem naukowym

A2-U19
wiedza
opiskod

01 – opanował zasadnicze elementy wiedzy z dziedziny, z której przygotowuje pracę magisterską

A2-W09

02 - zna podstawową literaturę przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę pracy

A2-W09

03 – zna podstawy metodologii konstrukcji pracy magisterskiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy

A2-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 o 15 1 S 15h
S [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9727