Katalog ECTS

Zarządzanie projektami

Pedagog: prof. Marek Adamczewski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

ocena aktywności w dyskusji, wiedza z metodyki projektowania

opis przedmiotu

Zajęcia o charakterze prezentacji połączonych z dyskusją i ćwiczeniami na realnych przykładach zamówień projektowych. Istotną ich częścią są spotkania z gośćmi – projektantami i producentami, dzielącymi się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Treści programowe oparte są na omawianiu kolejnych faz procesu wdrażania nowego produktu

• Cel poznawczy:
Głównym celem jest wykazanie na zakończonych realizacją przykładach działań projektowych, skuteczności różnych strategii wdrażania projektu wzorniczego zależnie od realnych warunków ich stosowania.
• Cel kształcący:

wykazanie praktycznej wagi relacji produkt – użytkownik, przedmiot – otoczenie, funkcja – technologia – forma w procesie rozwoju nowego produktu a także wagi formy przekazu opracowania.

· Cel praktyczny:
krytyczna analiza i interpretacja informacji, formułowanie krytycznej argumentacji oraz rzeczowych sądów własnych.

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykłady i prezentacje opisujące różne formy realizacji projektów wzorniczych

zakres tematów

Treści programowe oparte są na omawianiu kolejnych faz procesu wdrażania nowego produktu na przykładach skutecznie wdrożonych projektów wzorniczych. 

Kurs zwraca uwagę na odpowiedzialność działań projektowych, uwzględniając zarówno determinujący w tym zawodzie czynnik czasu, jak i konieczność radzenia sobie z problemami, oraz optymalizację działań projektanta z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, ASP, Kraków 1995.
Morris R., Projektowanie produktu PWN Warszawa 2009
Kathryn Best, Design Management, PWN Warszawa 2009
Bochińska B., Ginalski J., Mamica Ł., Wojciechowska A., DM Zarządzanie wzornictwem IWP Warszawa 2010
Brown T., Zmiana przez design… Libron Kraków 2013

www.zsz.com.pl

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

student(ka) studiów magisterskich

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz
do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

 

W2-K02
umiejętności
opiskod

potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym
obszarze sztuk projektowych

W2-U02
wiedza
opiskod

posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie
i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę projektanta w procesie
powstawania produktu
zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji oraz odpowiedzialności projektanta i potrafi, rozumiejąc te ograniczenia, być
kreatywnym i zachować niezależność swoich idei

 

W2-W01 W2-W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9728