Katalog ECTS

Projektowanie mebla seryjnego

Pedagog: dr hab. Marek Jóźwicki
Asystent/ci: dr Anna Wachowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Oceny będące potwierdzeniem poziomu pracy i odzwierciedleniem osiągniętej pozycji; są efektem metodycznej pracy zakończonej projektem zrealizowanym w terminie. Wysokość oceny jest miernikiem jakości pracy w ocenie wszystkich uczestników kursu i prowadzących pracownię, wyrażonej podczas przeprowadzonej dyskusji i wspólnie uzgodnionych.
Podstawowym kryterium oceny dotyczącym trybu pracy są:
 Logika idei rozwiązania.
 Metodyczne dochodzenie do rozwiązania.
 Kreatywność - mnogość koncepcji.
 Innowacyjność.
 Spełnienie postawionych na wstępie kryteriów użytkowych i estetycznych.
 Udokumentowane postępy w dochodzeniu do rozwiązania.
Zaprezentowanie rozwiązania według poniższych warunków:
I indywidualnie wykonany model funkcjonalny / prototyp.
II indywidualnie wykonana dokumentacja ilustrująca: proces dochodzenia do rozwiązania (szkice), fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne, wizualizacje), fotografie ostatecznego rozwiązania), zwięzły opis rozwiązania. Dokumentacja przygotowana na płycie CD w rozdzielczości do druku, format planszy 50x150 cm w układzie pionowym
III przedstawienie w formie prezentacji: definiującej ideę rozwiązania, opisującej walory ostatecznego rozwiązania; określającej inspiracje dla formy obiektu; ilustrującej wyniki analizy funkcjonalno-użytkowej i ich wpływ na końcowe rozwiązanie; wyjaśniającej istotę decyzji konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych.

opis przedmiotu

Ukształtowanie krytycznego stosunku wobec przedmiotów bezpośredniego otoczenia. Poszukiwanie i definiowanie problemów projektowych rozumianych jako reakcja na dostrzegane w wyodrębnionym zakresie, mankamenty i niedostatki użytkowe, estetyczne i znaczeniowe. Wykształcenie badawczej postawy w pracy projektowej. Budowanie wiedzy z zakresu meblarstwa i wykorzystywanie jej w definiowaniu systemu założeń. Przeprowadzanie testów i badań proponowanych rozwiązań z udziałem podmiotów i interesariuszy zewnętrznych w celu wypracowania metod współpracy zespołów interdyscyplinarnych.
Zadaniem przedmiotu jest wypracowanie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji projektowych na podstawie analizy relacji zachodzących pomiędzy meblem a użytkownikiem budujących komfort fizyczny i psychiczny. Racjonalne a emocjonalne - rozważenie tych kwestii jest pretekstem do dyskusji prowadzonej na zajęciach w kontekście realizowanych przez studentów projektów własnych. Wplatanie w tradycyjne techniki meblarskie innowacyjnych technologii, poszukiwanie inspiracji w obszarach nie stanowiących tradycyjnego zaplecza przemysłu meblarskiego. Poszukiwanie relacji pomiędzy autorską wizją projektu mebla a jego seryjną realizacją, w kontekście personalizacji wynikającej z różnic fizycznych i upodobań odbiorcy. Poszukiwanie języka pozwalającego na indywidualizację własnej propozycji projektowej przy jednoczesnym osadzeniu jej w przewidywanych trendach rozwojowych.

Cel poznawczy:
Celem poznawczym jest prezentacja sposobu dochodzenia do rozwiązania projektowego na tle autorskich przemyśleń.
Refleksja nad racjonalnością decyzji projektowych w kontekście zużycia materiału, wpływu na środowisko i wpisania w rozwiązanie formuły „drugiego życia przedmiotu”.
Rozważania nad stopniem skomplikowania struktur meblowych w kontekście ruchu DIY.
Ćwiczenie metod definiowania hipotez badawczych oraz ich wpływu na zdolność generowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii, konstrukcji i użytkowości.
Cel kształcący:
Celem kształcącym realizowanego kursu jest przekazanie wiedzy o relacjach łączących projektantów i producentów. Zrozumienie budowania relacji partnerskich i wypracowanie języka porozumienia pomiędzy wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w proces produkcji.
Czynny udział we wszystkich aktywnościach projektowych - indywidualnych i zespołowych - wskazujący na zrozumienie poszczególnych etapów procesu projektowego.
Konspekt analityczny tematu (opracowanie teoretyczne, porównawcze, itp.)
Dokumentacja elektroniczna projektu i tekstów (prezentacja Keynote lub PowerPoint,).
Cel praktyczny:
Praktycznym celem jest opanowanie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin i dyscyplin oraz świadomego, uzasadnionego kształtowania rozwiązania projektowego, uwzględniającego potrzeby adresata i producenta.
Utrwalenie stosowania podejścia systemowego w projektowaniu uwzględniającego aspekty techniczne i pozatechniczne, uruchamiającego potrzebę przeprowadzenia eksperymentów, testów i badań w każdej sytuacji projektowej budzącej wątpliwości, co do skuteczności założonego rozwiązania.
Wypracowanie skutecznych sposobów konsolidowania osób wokół wspólnego celu, jakim jest zbudowanie prototypu mebli, poprzez wydobycie potencjału i wiedzy tkwiącej w członkach zespołu prowadzących do synergii możliwości.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, uzupełnione wykładami i prezentacjami. Grupowe dyskusje problemowe. Zespołowa praca w formie warsztatowej połączona z pracami modelowymi. Konsultacje.

zakres tematów

"OBIEKT "-EMPATIA
"Ludzie ignorują projekt, który ignoruje ludzi". – Frank Chimero
Empatia ma kluczowe znaczenie w procesie projektowania, pomaga przemyśleć projekt i wpływa na ewentualne uchylenie, odstąpienie od własnych wstępnych założeń, za sprawą wglądu w potrzeby przyszłych użytkowników.
Założeniem dydaktycznym jest rozszerzanie empati, porozumienia, doświadczenia, spostrzeżenia i uwagi, które posłużą budowaniu projektu. Nie da się przecenić roli i wagi rozwijania różnorodnych technik zrozumienia użytkowników, ich potrzeb i problemów, które leżą u podstaw rozwoju konkretnego produktu lub usługi. Obiekt zaprojektowany jako emanacja własnych upodobań i własnej postawy twórczej, poddać weryfikacji w sposób uwzględniający oczekiwania konkretnej grupy społecznej. warunkach rzeczywistych, poprzez:
• przyjmowanie perspektywy badawczej adekwatnej do obserwowanej sytuacji projektowej;
• gromadzenie danych, poddanie ich analizie oraz syntetyzowanie w formułowanych tezach projektowych;
• symulowanie sytuacji sprzyjających weryfikacji sformułowanych hipotez projektowych;
• definiowanie idei projektowej;
• wyważenie proporcji pomiędzy indywidualnymi strategiami twórczymi a potrzebami odbiorcy;
Reguły „projektowania uniwersalnego” stanowią podstawę dla wszystkich czynności projektowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:
PROJEKTOWANIE MEBLI: / Jerzy Smardzewski- Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2008
PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNE / Tytyk Edwin, ,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:
JĘZYK wzorców - A Pattern Language / Crristopher Alexander, Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., King I., Angel S. tł. Aleksandra Kaczanowska, Karolina Maliszewska, Małgorzata Trzebiatowska, wstęp prof J.Krzysztof Lenartowicz - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
PROJEKTOWANIE FORM WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH / Tjalve Eskild,, Arkady, Warszawa 1984
ROZWÓJ nowego produktu / Ginalski Jerzy, M. Liskiewicz, J. Seweryn - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, Pracownia Rozwoju Nowego Produktu, 1994
SŁOWNIK terminologiczny mebli / Izydor Grzeluk - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2000
Polecane linki:
Magazyny:
http://www.archivolta.com.pl ; http://www.architekturaibiznes.com.pl, www.dezeen.com,
www.mocoloco.com, www.designboom.com; http://www.pritzkerprize.com , http://www.wallpaper.com ,
www.designaddict.com; www.thisispaper.com, http://shop.detali.de , http://www.detali.de ,
http://www.domusweb.it/en/ , http://www.vitra.com , http://zsah.blox.pl ,
http://www.internimagazine.it ,http://www.design-report.de , http://www.id-mag.com ,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony kurs 2 semestru na kierunku Wzornictwo drugiego stopnia

założenia wstępne

Podstawowa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie.
Znajomość graficznych programów komputerowych.
Podstawowe techniczne umiejętności warsztatowe

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

KOD: W2-K04
OPIS: jest zdolny do wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

umiejętności
opiskod

KOD: W2-U04
OPIS: potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej i kulturowej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.

KOD: W2-U08
OPIS: zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin, potrafi kierować pracami zespołu realizującego prace projektowe

wiedza
opiskod

KOD: W2-W 02
OPIS: posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych (projektowanie produktu, projektowanie architektury statków wodnych, projektowanie ubioru, projektowanie mebli itd.)
KOD: W2-W 08
OPIS: zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji
oraz odpowiedzialności projektanta i potrafi, rozumiejąc te ograniczenia, być kreatywnym i zachować niezależność swoich idei.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 d 60 12 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9733