Katalog ECTS

Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne

Pedagog: mgr inż. Wojciech Charkin

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział w wykładach oraz udział w dyskusji będącej składowa wykładu. Obecność na wykładzie jest
potwierdzana własnoręcznym podpisem na zakończenie wykładu na przygotowanych listach obecności. Warunkiem zaliczenia jest potwierdzenie udziału na co najmniej pięciu wykładach na osiem przeprowadzanych w każdym semestrze. Nie istnieje możliwość odrabiania wykładów w innej formie.Sposób zaliczenia/ Evaluation formzaliczenie.

opis przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest stworzenie możliwości kontaktu studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa w najszerszym
zakresie z najnowszymi dokonaniami w odniesieniu do powstających dzieł projektowych, wydarzeń, takich jak targi
projektowe , trendów w sztukach projektowych, kontekstów kulturowych oraz znaczących twórców. Zakres ten wykracza poza
przedmioty i zajęcia kierunkowe. Wykładowcy zapraszani są z całej Polski, Europy a także z USA. Udział w wykładach biorą
udział również pracownicy ASP w Gdańsku, ma to służyć prezentacji i popularyzacji ich dorobku w skali Wydziału i Uczelni.
Część wykładów ma formę wprowadzenia do warsztatów tematycznych w mniejszych grupach studentów. Celem wykładów
jest także integracja całej sfery sztuk projektowych, ukazywanie ich powinowactwa artystycznego, kulturowego i
twórczego, ponad specyfiką kierunków i specjalizacji w twórczości projektowej. Uczestnicy wykładów maja możliwość
uczestniczenia w dyskusjach, ucząc się i budując umiejętność przedstawiania własnych poglądów, argumentacji na ich rzecz
i konstruktywnej akceptacji różnic.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykłady prowadzone są dla studentów wszystkich lat Wydziału Architektury i Wzornictwa, bez podziału na grupy, bierze też w
nich udział kadra dydaktyczna Wydziału. Odbywają się co drugą środę w Audytorium ASP o godz.19.00.Wykad każdorazowo
ogłaszany jest plakatami o ustalonym wzorze graficznym, oraz zamieszczanymi ogłoszeniami na stronach internetowych,
w tym na facebooku. Wykłady maja charakter otwarty i są dostępne dla gości spoza Uczelni.

zakres tematów

Tematyka jest proponowana i ustalana przez konkretnych wykładowców. Obejmuje całościowo możliwa pełnię sfery twórczości
projektowej. Wybór tematów uwzględnia obecność treści odnoszących się do wzornictwa, architektury wnętrz i architektury
przestrzeni kulturowych.

sposób zaliczenia -brak-
literatura

Literatura podawana jest przez osobę prowadzącą wykład na określony temat, stosownie do jego treści.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Należy być studentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Architektury i Wzornictwa

założenia wstępne

Brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do
analizowanych projektów i sytuacji.
Jest zdolny do wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w
krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

W1_KO4 W2_KO4
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na
temat różnych obszarów sztuk plastycznych z
wykorzystaniem różnych źródeł.

W1_U17
wiedza
opiskod

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i
kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i
gospodarczym.

W1_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 d 10 1 W 10h
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9736