Katalog ECTS

Projektowanie ergonomiczne

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Średniawa
Asystent/ci: dr Tomasz Kwiatkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Weryfikacja realizacji programu przeprowadzana jest w trzech płaszczyznach: spełnienia warunków zaliczenia, oceny przeprowadzenia procesu projektowego i osiągniętego rezultatu oraz spełnienia zakładanych efektów kształcenia.
Warunkiem zaliczenia semestru jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji, w terminach wskazanych w harmonogramie pracy, wyników realizacji wskazanych etapów procesu projektowego, zaprezentowanie rozwiązania zadania projektowego i poddanie rozwiązania dyskusji oraz złożenie wymaganej dokumentacji.
Ocenie podlega zarówno realizacja poszczególnych etapów w aspekcie ich poprawności jak i rozwiązania zadania w aspekcie zdefiniowanych w trakcie realizacji procesu projektowego kryteriów. Kryteria oceny. Ocena niedostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się licznymi, niedającymi się poprawić, błędami. Ocena dostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się błędami, które można poprawić. Ocena dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się nielicznymi błędami łatwo dającymi się poprawić. Ocena bardzo dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie bez liczących się błędów. Ocena celująca – spełnienie warunku oceny bardzo dobrej oraz szczególne, wykraczające poza postawione wymagania, zrealizowanie zadania projektowego.
Realizacja procesu projektowego podporządkowana jest osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia. Ocena poziomu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W2-U01 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie wygenerować i przedstawić oryginalny problem projektowy oraz dojrzałe jego rozwiązanie. W2-U06 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zaprogramować i zrealizować eksperyment mający na celu zdobycie potrzebnych informacji lub weryfikację postawionych hipotez projektowych.W2-U09 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie powstawania pracy dyplomowej. W2-W02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie przeprowadzić wymagany programem proces projektowy. W2-K04 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zarówno krytycznie odnieść się do pracy swoich kolegów, czemu daje wyraz zabierając głos w dyskusji jak i zbudować założenia do realizowanego zadania projektowego. Założenia, których podstawą jest dostrzeżenie złożonych potrzeb użytkowników analizowanego środowiska. Jest również w stanie wygenerować nietrywialną odpowiedź projektową będącą głosem w dyskusji nad dostrzeżoną potrzebą użytkowników analizowanego środowiska.

Uwaga. Przedstawione wyżej metody i kryteria oceniania dotyczą oceny przeprowadzonej w ramach kursu. Praca dyplomowa jest oceniana w trakcie egzaminu dyplomowego według określonych kryteriów.

opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności dostrzegania i analizy złożonych zjawisk zachodzących pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, w jakim funkcjonuje. Cele poznawcze: poznanie potrzeb człowieka w kontekście jego funkcjonowania w określonym środowisku i możliwości ich zaspokojenia za pomocą metod z zakresu projektowania wzornictwa. Cele kształcące: umiejętność przeprowadzenie analiz układu człowiek – środowisko, umiejętność przeprowadzania prostych badań mających na celu wypracowanie danych do zdefiniowania założeń projektowych. Cel praktyczny: umiejętność praktycznego wykorzystania wyników badań i analiz w realizacji procesu projektowego.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia ogniskują się wokół samodzielnie zdefiniowanych zadań projektowych. Bez względu na zakładane efekty kształcenia realizowany jest kompletny proces projektowy zakończony prezentacją propozycji rozwiązania. Zadania projektowe realizowane są przez studentów samodzielnie zgodnie z narzuconym harmonogramem opartym na schemacie modelu realizacji procesu projektowego. Wyniki realizacji każdego etapu procesu projektowego poddawane są dyskusji w grupie studentów biorących udział w zajęciach. Zajęcia mają charakter seminaryjny.

zakres tematów

W trakcie semestru realizowane jest jedno zadanie projektowe składające się z szeregu ćwiczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu projektowego. Tematem zadania projektowego jest zaspokojenie odkrytych i zdefiniowanych potrzeb człowieka związanych z jego funkcjonowaniem w określonym środowisku.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Goleman Daniel, „Inteligencja ekologiczna”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009
Kozłowski Stanisław, „Granice przystosowania”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986
McDonough William, Braungart Michael, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press, 2002
Norman A. Donald, „The Design of Everyday Things”, Basic Books, New York 2002
Papanek Victor, „Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna”, Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2012
Rasmussen Steen Eiler, „Odczuwanie architektury”, Biblioteka architekta, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999
Thackara John, „Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie”, Academica Wydawnictwo Szkoly Wyzszej Psychologii Spolecznej, Warszawa 2010
Kompletny spis literatury na stronie: http://pracownie.asp.gda.pl/3pw/?bibliografia

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak innych, niż te, wynikające z organizacji toku studiów na kierunku.

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki projektowania oraz podstawowe umiejętności dotyczące wykorzystania różnych modeli, jako medium operacyjnego w realizacji procesu projektowego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

W2-K04 (odniesiony do A2-K04)
umiejętności
opiskod

Student cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych.

W2-U01 (odniesiony do A2-U11)

Student posiada umiejętność przeprowadzania badań i eksperymentów formalnych, technologicznych i ergonomicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W2-U06 (odniesiony do A2-U16)

Student posiada umiejętność opracowywania rozbudowanych prac pisemnych i ustnych wystąpień, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych z obszarem sztuk projektowych.

W2-U09 (odniesiony do A2-U18)
wiedza
opiskod

Student posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W2-W02 (odniesiony do A2-W08)

Student posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji złożonych prac projektowych i umiejętność ciągłego jego rozwijania oraz dostosowywania do zmieniających się potrzeb, możliwości i wyzwań.

W2-W07 (odniesiony do A2-W10 i A2-W11)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.4 d 60 28 Ćw 60h
Ćw [Z]
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9739