Katalog ECTS

Podstawy rzeźby

Pedagog: dr hab. Marek Targoński

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Najistotniejszym kryterium oceny pracy studenta jest zaangażowanie w realizowane zadania.

Składowe oceny końcowej:

- wykonanie zadań - poziom wykonania, autorstwo wypowiedzi,

- obecność na zajęciach - sukcesywna analiza projektowa dotycząca zadanego tematu,

- aranżacja wystawy na koniec semestru - współudział, odpowiedzialność za wspólną prezentację.

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy:
Nabyte doświadczenia i umiejętności obok wymiernej korzyści wzbogacającej spektrum odniesień pozwalających na odbiór istniejących dzieł sztuki, przede wszystkim stanowią wystarczający potencjał dla stworzenia własnej - autorskiej wypowiedzi plastycznej.
Bardziej odpowiedzialne, dojrzalsze doświadczenia dotyczące zarówno procesu kreacji jak i percepcji dzieła pozwalają dalece pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych.

Cel kształcący:
Charakter zajęć i tematy proponowanych zadań, zapoznają studentów z procesem analizy interpretacyjnej koniecznej dla budowy określonej wypowiedzi. Proces ten realizowany w ścisłym powiązaniu z wyborem jak i przetworzeniem proponowanych materiałów, wymaga zapoznania z technologiami i metodami obróbki.
Wzbogacony warsztat doświadczeń i umiejętności ma wpływ na skalę stosowanych środków ekspresji plastycznej.Nadto istotnym celem staje się świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych.

Cel praktyczny:
Bezpośrednie doświadczenia w obszarze kreacji artystycznej uświadamiają złożoność tego procesu.
Stanowią jednocześnie podstawę dla krytycznej oceny zjawisk kreowanych w tym obszarze.
Nadto wskazują na wagę i skuteczność komunikatów z obszaru działań artystycznych funkcjonujących w wymiarze społecznym, nie abstrahując od odpowiedzialnej postawy.

 

 

 

skrócony opis przedmiotu

Studenci są angażowani do wykonania dwóch zadań. Proponowane tematy- stawiane problemy, są szeroko omawiane. Wskazywane są również przykłady istniejących, pokrewnych wypowiedzi artystycznych.
W wypadku jednego z zadań kładziony jest nacisk na konieczność posłużenia się tradycyjnymi technikami rzeźbiarskimi. W wypadku drugiego zadania obszar doświadczeń z zakresu stosownych technik jest poszerzony o współczesne środki ekspresji.
Każde z zadań w toku omawiania wstępnych projektów, stopniowo staje się autonomicznym procesem twórczym każdego ze studentów, co umożliwia właściwą ocenę wiedzy i umiejętności jakimi dysponują uczestnicy zajęć.
Odpowiedzi na stawiane zadania są wynikiem komplementarnego procesu poczynając od szerokiej wstępnej analizy tematu, szeregu korek na poziomie idei jak i w procesie materiałowej realizacji, po sposób ekspozycji.

 

sposób realizacji przedmiotu

Indywidualna praca z każdym studentem w formie dialogu. Prowadzenie korekt dotyczących realizowanego zadania.

zakres tematów

Od pytań o wartości ponadczasowe, po pytanie o miejsce człowieka we współczesnym świecie. Od archetypicznych odniesień kulturowych, po masowe wytwory kultury.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Beuys Joseph „Teksty, komentarze, wywiady” Akademia Ruchu. Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa

Władysław Strzemiński „Teoria Widzenia” Wydawnictwo Literackie 1974

Tematyczne i monograficzne opracowania albumowe z zakresu rzeźby.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Proponowany program zajęć pozwala na uczestnictwo osobom, które do tej pory nie miały kontaktu z dziedziną rzeźba.

założenia wstępne

Program zajęć pełni rolę wprowadzenia do dziedziny rzeźba. Proponowane zadania inicjują proces definiowania prostej wypowiedzi plastycznej. Ze szczególną uwagą poświęconą analizie elementów budujących przekaz ideowy.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K02 jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych

K_K01 K_K02
umiejętności
opiskod

K_U07 posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

K_U07
wiedza
opiskod

K_W01 ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów
sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

K_W04 wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K_W05zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,
umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej

K_W01 K_W04 K_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.2 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9758